Diretor Jeral MSSI, Rui Manuel Gago Exposto

DILI, 12 jullu 2021 (TATOLI)—Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (MSSI) liuhosi ekipa avaliasaun hahú halo ona avaliasaun ba proposta ne’ebé maihosi Instituisaun Solidariedade Sosiál (ISS) hamutuk 17 ne’ebé submete ona ba MSSI.

“Ha’u husu atu aselera prosesu avaliasaun ne’e maibé tenke ho responsabilidade. Signifika proposta ne’e ba duni alvu ne’ebé mak ita hakarak no bele responde situasaun real ne’ebé mak agora daudaun akontese iha Timor-Leste,” Diretór Jerál MSSI, Rui Manuel Gago Exposto, hateten liuhosi komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, segunda ne’e.

Nia haktuir, durante ne’e instituisaun hirak-ne’e mak hatutan servisu ministériu nian liu-liu iha área defisiénsia mak hanesan uma mahon, orfonatu inklui sentru komunitária sira.

Ekipa avaliasaun ba proposta ne’e kompostu hosi MSSI, Sosiedade Sívil inklui Provedória Direitu Umanu no Justisa (PDHJ) no avaliasaun refere sei hala’o durante semana rua nia-laran.

Apoiu ne’e bazea ba dekretu-lei nú 25/2016 liga ho rejistu ba Instituisaun Solidariedade Sosiál sira katak instituisaun hotu-hotu ne’ebé mak hakarak hetan atribuisaun ka fundu hosi MSSI tenke rejistu no prenxe rekezitu sira-ne’ebé mak mensiona iha dekretu-lei refere.

Jornalista : Osória Marques

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here