Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, prezide reuniaun Konsellu Ministru, iha Palásiu Governu, kuarta (07/07). Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 07 jullu 2021 (TATOLI)–Ministru Finansa, Rui Augusto Gomes, aprezenta Projetu Dekretu-Lei kona-ba apoiu estraordináriu ba insersaun iha merkadu serbisu ba benefisiáriu programa ‘traballu kontra remunerasaun’ (cash for work).

Tuir Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru, Fidelis Manuel Leite Magalhães, inisiativa ne’e atu permite programa traballu kontra remunerasaun bele iha impaktu kleur liután hodi promove traballadór iha merkadu traballu, hosi insentivu ba ninia kontratasaun liuhosi apoiu finanseiru ba empreza no traballadór sira.

“Programa ne’e kria atu ajuda esforsu limpeza no rekonstrusaun, ho utilizasaun Mão de Obra no iha tempu hanesan atu disponibiliza fonte rendimentu ida ba traballadór sira ne’ebé daudaun laiha serbisu,” Ministru relata hafoin reuniaun ezekutivu iha Palásiu Governu, kuarta ne’e.

Apoiu estraordináriu ne’e, hanesan ho ne’ebé kria hosi orsamentu suplementár ba traballadór sira hanesan subsídiu estraordináriu ba insersaun iha merkadu traballu ne’ebé atribui ba entidade empregadora, ne’ebé selebra kontratu válidu ba períodu mínimu fulan-neen ho partisipante iha traballu kontra remunerasaun, ho montante subsídiu 70% hosi saláriu traballadór.

Nune’e mós, dispensa parsiál hosi dever pagamentu kontribuisaun Seguransa Sosiál, hosi empreza no traballadór.

Iha mós subsídiu estraordináriu dezempregu, ho valór 40% hosi remunerasaun normál ba eskalaun dahuluk ne’ebé hanesan baze insidénsia kontributiva ba Seguransa Sosiál iha adezaun fakultativa.

Apoiu hirak ne’e sei implementa hosi Institutu Nasionál ba Seguransa Sosiál (INSS) ho koordenasaun ho Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), ne’ebé sei finansia hosi Fundu COVID-19.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here