Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão

DILI, 05 jullu 2021 (TATOLI)Ministru Obra Públika (MOP), Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, hateten, projetu konstrusaun estrada dirasaun Laga bá Baguia tama ona faze elaborasaun rekerimentu finál, hafoin aprova no bele hahú konstrusaun.

“Ita-nia tékniku sira hamutuk ho konsultór elabora no avalia ona ezbosu estudu dezeñu detalladu no Bill of Quantity (BoQ) finál,” Ministru informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Caicoli, segunda ne’e.

Hafoin finaliza dokumentu ne’e, sei submete ba Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) atu halo verifikasaun no deside.

“Tékniku no konsultór finaliza mak ita husu ADN verifika no deside selu, hafoin ba faze tuir mai mak lori ba Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) hodi husu aprovasaun finansimanetu, atu nune’e CNA bele anúnsia konkursu públiku ba konstrusaun,” nia akresenta.

Notísia relevante: Tinan ne’e, Governu loke konkursu públiku reabilita estrada Laga-Baguia

Tuir livru Orsamentu Jerál Estadu ne’ebé aprovadu katak rezultadu hosi estudu hirak ne’e, ninia konstrusaun fíziku tenke hahú tinan ne’e ho karater projetu pluri-anuál.

Estudu dezeñu detalladu no BoQ ba estrada dirasaun Laga-Baguia no kustu ba estudu purvolta $400.000 resin, ne’ebé orsamenta ona ba konstrusaun fíziku nno alokadu ona iha fundu infraestrutura tinan ne’e.

Antes ne’e, MOP fó ona instrusaun ba tékniku sira iha Dirasaun Nasionál Estrada, Ponte no Kontrollu Cheia (DNEPCC, sigla portugés) atu halo esforsu hodi hato’o lalais dokumentu sira ba KAFI no CNA hodi halo prosesu aprovizionamentu molok tama trimestre ikus tinan ne’e.

Iha tinan 2019, MOP foku ba estudu no dezeñu enjeñeiru detalladu estrada nasionál, ponte no planu mestre ba inklui polo dezenvovlimentu no reviltaliazasaun ho totál kustu millaun $12.

Projetu 35 kompostu hosi estudu no dezeñu detalladu hosi estrada nasionál 13, ponte 10, planu mestre bee-moos iha munisípiu neen, planu mestre ba Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV) no ospitál Lahane, estudu ba zona ekonómia Baucau no Batugade, Sidade Universitáriu inklui reviltazasaun Aitarak-laran, Dili.

Dadaun iha faze finál dezeñu detalladu no BoQ ba estrada mak diresaun Laga-Baguia no kustu estudu purvolta $400.000 resin, estrada urbana Maliana ho kustu $400.000 resin, estrada Aileu to’o Liquidoe $300.000, estrada urbanu Dili $200.000, estrada Alas-Welaluhu $500.000 resin.

Dezeñu detalladu ba estrada Uica to’o Quilicai-Ossu ho kustu $500.00, estrada Uatulari to’o Laisorulai ho nia kustu $400.000, estrada Aileu to’o Gleno $400.000 no estrada Turiscai to’o Alas ho kustu $700.000 resin.

Iha mós dezeñu detalladu ba ponte hamutuk 10 hanesan ponte Samalaru, Sumaco, Maloa, Matadouro RTK Comoro Mota Ulun, Liurai, Maubara 1, Bera Railaco, Sanfuk, Tutuloro no Same-Fahi nehan ne’ebé nia estudu halo hosi Konsultór Vox da Vinci no Konsultór Lelo ho kustu $500.000 ba kada konsultór.

Aleinde ne’e, MOP halo estudu planu mestre ba ospitál rua mak hanesan HNGV no ospitál Lahane, estudu ba reviltalizasaun Aitarak-laran, sidade universitáriu no polo dezenvovlimentu ba Baucau no Batugade.

Estudu planu mestre bee-moos ba munisípiu ne’e hanesan Ainaro, Aileu, Ermera, Covalima, Manufahi no Baucau ho Kustu $3.300.000.

Jornalista : Florêncio Miranda Ximenes

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here