Logotipu FTTL

DILI, 29 juñu 2021 (TATOLI) – Atleta Timor-oan hosi modalidade Taekwondo, Zenifer Lay la partisipa iha jogu internasionál Tokyo Olympics Games 2020 tanba laliu kualifikasaun Jordánia hodi halibur pontu ne’ebé sufisiente ka boot.

Notísia Relevante : Atleta Zenifer Lay kontinua treinu iha Austrália

Prezidente Federasaun Taekewondo Timor-Leste (FTTL), Gabriel da Costa hateten, atleta Zenifer Lay, labele partisipa iha jogu refere tanba semana kotuk partisipa iha kualifikasaun iha Jordánia la konsege manan ho pontu ne’ebé boot.

“Komisaun Olympics internasionál rasik mak deside atleta ne’e labele ba partisipa tanba iha kualifikasaun nia lakon ho pontu ne’ebé ki’ik loos,”  Gabriel da Costa informa ba Agéncia Tatoli iha Jináziu Dili, tersa ne’e.

Bainhira FTTL hetan informasaun hosi komisaun internasionál, konsege tenta kedan ho Komité Olímpiku Nasional Timor-Leste (CONTL) atu halo prosimasaun  ho World Taekwondo Federation atu atleta Zenifer bele partisipa, maibé la konsege hetan dalan. Tanba ne’e, Timor – Leste sei partisipa de’it hosi modalidade rua (2) de’it, maka hanesan Atletizmu no Natasaun sei reprezenta atleta na’in tolu.

Jornalista       : Hortencio Sanchez

Editór             : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here