Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste munisípiu Baucau, Superintendente Xefe Armando Monteiro. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 28 juñu 2021 (TATOLI)—Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) munisípiu Baucau durante ne’e envolve entidade hotu, liuliu joven liuhosi konseitu ‘Baucau-oan seguru ba Baucau tomak’, hodi atua problema ne’ebé mosu e iha rejionál ne’e.

Komandante PNTL munisípiu Baucau, Superintendente Xefe Armando Monteiro, hateten, entidade sira ne’e kompostu hosi organizasaun arte marsiál no rituál, autoridade lokál, veteranu, FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), joven, komunidade inklui entidade relijioza.

“Maneira ne’e ohin loron ita-nia joven hahú iha konsensu hodi hamosu konsiénsia, entaun sira-nia kontribuisaun no partisipasaun ba estabilidade seguransa iha Baucau hahú menus, maski iha ida ka rua mosu, maibé sira-nia koordenadór sira sempre kolabora, identifika no intregra sira ne’ebé sei kria problema iha baze, maibé kiik ona la hanesan tinan seluk,” Komandante munisípiu Baucau informa iha ninia knaar fatin, Villa nova, segunda ne’e.

Tuir Armando, dahuluk liu mak buka identifika problema atu sai programa prioridade, ne’ebé iha faze identifikasaun maioria joven Baucau durante tinan barak sente hanesan ofendidu, abandonadu, diskriminadu no kriminalizadu.

“Hau-nia planu dahuluk maka konsolida joven, liuliu sira ne’ebé iha abilidade, kapasidade, influsiadu iha Baucau liuhosi asosiasaun no organizasaun oin-oin, inklui Komisaun Reguladór Arte Marsiál (KRAM) organizasaun arte marsiál no rituál hotu,” Armando esplika.

Liuhosi kooperasaun no komunikasaun ne’ebé di’ak entre autoridade seguransa ho joven sira iha munisípiu Baucau, bele ona redús númeru konfrontu entre joven, tantu arte marsiál no grupu rituál sira.

“Ida-ne’e progresu ne’ebé di’ak tebes no hosi ne’e nia kontinuasaun iha fatin balun komesa ona hakribi, hanoin no halo refresaun oinsá husik hela violénsia hodi hamosu unidade, amizade, entaun halo asaun dame liuhosi deklarasaun kompromisu iha suku no postu,” nia akrenta.

Superintendente Xefe dehan, ema hotu konkorda kualker atividade no problema ne’ebé mosu iha Baucau envolve joven sira mak sai responsablidade ba problema liuhosi maneira koordenasaun no komunikasaun entre líder organizasaun arte marsiál no rituál sira komunika malu, tun dahuluk hamutuk kolabora mos ho autoridade seguransa.

Komandante munisípiu Baucau, durante inísiu janeiru to’o juñu 2021 rejista kazu hamutuk 86, asidente no insidente tránzitu hamutuk 29 no rezulta ema ida lakon vida.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here