Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Pereira de Carvalho. Imajen/TATOLI

DILI, 28 juñu 2021 (TATOLI)—Ministru Administrasaun Estatál, Miguel Pereira de Carvalho, hakarak eleisaun prezidensiál sai ezemplu ba komunidade internasionál tanba eleisaun ne’e partisipasaun livre no justu.

“Pakote lejizlativa hirak ne’e Governu hadi’a ona ne’e, hakarak aumenta tán la’ós partisipasaun sidadaun sira maibé mós hakarak eleisaun sira bele hetan partisipasaun livre liu, justu liu no bele sai ezemplu ida ba mundu internasionál,” Ministru Miguel ko’alia asuntu ne’e hafoin reprezentante povu aprova ona proposta-alterasaun ba lei eleitorál tolu iha finál globál, iha uma fukun, segunda ne’e.

Notísia Relevante: PN altera ona pakote lei eleitorál tolu iha finál globál

Governante ne’e hato’o agradesimentu ba kolaborasaun no serbisu hamutuk ho Komisaun A ne’ebé trata asuntu konstitusionál no justisa ne’ebé aprova ona proposta Governu nian.

Lei hirak-ne’ebé nai deputadu sira aprova importante tebes, tanba introdús tán buat foun liu-liu ko’alia kona-ba medida hirak-ne’ebé kombate COVID-19, tan ne’e mak introdús sentru votasaun paralelu hodi fasilita eleitór hirak-ne’ebé hakarak atu fó sira-nia votu iha Dili hodi lalika ba munisípiu. 

Nia hatutan, Timor-oan balun iha izolamentu ne’ebé tenke haketak-aan hosi ema seluk ka simu hela tratamentu maibé sentru votasaun paralelu preparadu atu ezerse direitu ba votu.

“Iha buat foun ne’ebé atu fó seguransa ba kartaun eleitór sira, kombate hasoru brankeamentu kapitál, no la haluha definisaun ne’ebé di’akliu kona-ba aspeitu legál sira no funsionamentu órgaun administrasaun eleitorál entre  Komisaun Nasionál ba Eleisaun no Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral.

Hametin koordenasaun CNE-STAE

Ministru Administrasaun Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, fó-sai razaun alterasaun prinsipál ba lei órgaun administrasaun eleitorál, resensiamentu eleitorál no lei eleitorál ba prezidente repúblika hametin mós koordenasaun entre Komisaun Nasionál Eleisaun (CNE) no Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE).

Ministru Administrasaun Estatál fó ezemplu, alterasaun ba lei órgaun administrasaun eleitorál foka liubá revizaun kompeténsia órgaun administrasaun eleitorál entre CNE, STAE no aktu eleitorál.

“Lei vijente fó kompeténsia ba CNE aprova regulamentu sira hodi organiza aktu eleitorál sira. Maske lei hateten hanesan ne’e, defaktu Governu mak aprova fali regra sira entaun Governu haree katak ida-ne’e hanesan problema ida no ita tenke hadi’a. Entaun ita hadi’a parte ida-ne’e katak Governu mak aprova regulamentu sira ba matéria aktu eleitorál sira, CNE hala’o funsaun maka’as liu ba supervizaun,” nia informa.

Alterasaun ne’e mós hodi hametin kooperasaun no kolaborasaun entre CNE ho STAE iha kualkér eleisaun tanba órgaun eleitorál ladún iha kooperasaun iha aktu eleitorál.

“Ami altera lei órgaun administrasaun eleitorál tanba hakarak hametin liután serbisu entre CNE ho STAE, durante ne’e órgaun eleitorál rua ne’e halo serbisu maibé tenke hametin di’ak liután liuhosi hatuur iha lei ne’e kona-ba mekanizmu sira, tanba ne’e mak inisiatva lejizlasaun ne’e atubele haforsa órgaun administrasaun eleitorál rua ne’e,” nia hateten. 

“Alterasaun prinsipál seluk ida maka kona-ba subsídiu estraordinária ba ema sira-ne’ebé envolve iha aktu eleitorál, Governu hakarak regula kona-ba presupostu sira nomoos fixa nia montante sira ho forma dekretu-lei,” nia dehan.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Cimenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here