Estudante-sira iha Ensinu Báziku Sentrál Terseiru Síklu 30 de Agosto Comoro, hein hela atu foti sumáriu eskola, segunda (26/04/21). Imajen Tatoli/Cipriano Colo.

DILI, 25 juñu 2021 (TATOLI) – Dirijente eskola Ensinu Báziku Filiál siklu 1,2 Fatuhada, Dili, prontu re-ativa ensinu aprendizajen aula prejensiál tanba profesór na’in-31 kompleta ona vasina.

Koordenadór Eskola EBF, Fatuhada,  Zacarias da Conceição, hateten EBF Fatuhada ladún iha difikuldade atu halo preparasaun ba prosesu re-ativa eskola tanba labarik sira mesak menoridade de’it.

“Ami ezije liu maka profesór-sira atu simu vasina tanba ne’e rekizitu ida bainhira atu re-ativa eskola,” Zacarias  hateten hodi responde Agência Tatoli iha edifísiu EBF, Fatuhada, sesta ne’e.

Nia esplika momentu ne’e kondisaun eskola Fatuhada laiha problema. Maibé presiza prepara kondisaun balun molok re-ativa eskola, liuliu halo limpeza jerál.

Hosi sorin seluk, koordenadora Eskola Ensinu Báziku Filiál, Duque de Caxias Bemori, Eliza Martins, hateten sira seidauk simu orientasaun atu halo preparasaun. Tan ne’e, profesór 27 iha eskola ne’e mós seidauk simu vasina.

“Ami nia eskola durante ne’e taka hela de’it, ami hein orientasaun hosi eskola sentrál mak ami bele halo preparasaun. Tanba laiha orientasaun ne’e mak ami la barani foti desizaun bá asuntu ne’e,” nia hateten.

Jornalista : Tomé Amado

Editór       : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here