Koordenadór Gabinete Sosiedade Sivíl, Filipe da Costa. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 25 juñu 2021 (TATOLI)—Koordenadór Gabinete Sosiadade Sivíl, Filipe da Costa, hateten, tempu badak Governu sei reativa kompetisaun nutrisaun, atu nune’e bele fó oportunidade ba suku sira hadi’a má nutrisaun.

“Iha tempu badak, ami sei lansa kompetisaun ba prémiu nutrisaun atu inspira ita-nia líder komunitáriu, grupu feto sira iha komunidade, joven, grupu inan sira, no ema hotu,” Koordenadór ne’e informa iha salaun Ministériu Agrikultura no Peska (MAP), Comoro, sesta ne’e.

 Nia dehan, kompetisaun ida-ne’e, sei fó valór ba segimentu komunidade iha suku.

“Fó oportunidade ba autoridade lokál suku idaidak no sira ne’ebé halo esforsu maka’as hodi hadi’a má nutrisaun iha sira-nia suku rasik,” nia subliña.

Antes ne’e, atividade ne’e realiza ona iha tinan 2015 maibé laiha kontinuasaun.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here