Labarik treinu Taekwondo. Imajen/Eugénio Pereira

DILI, 23 juñu 2021 (TATOLI) – Prezidente Federasaun Taekwondo Timor-Leste (FTTL), Gabriel da Costa, informa atleta taekwondo sira maioria vasina ona, nune’e bele hala’o ona treinamentu hodi prepara ba jogu Sea Games ne’ebé sei hala’o iha Vietname, novembru, tinan ne’e.

Notísia Relevante : Taekwondo Hatudu Prestasaun Di’ak iha Sea Games Tanba Esforsu no Preparasaun

“Ami agora atu hahú ona preparasaun tanba tinan ida ne’e sei iha Sea Games-Vietname, entaun ami federasaun husu atleta sira bele re-ativa fali atividade,” Gabriel da Costa, hateten ba Agéncia Tatoli iha jináziu Dili, kuarta ne’e.

Liu hosi informasaun ne’ebé relata hosi Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) ba atleta ne’ebé vasina dala rua ona livre hala’o treinamentu. Tanba ne’e FTTL fiar katak maioria atleta mak vasina dala rua bele hala’o ona atividade.

FTTL mós halo hela preparasaun hodi realiza selesaun ida hodi buka atleta ne’ebé prestasaun di’ak.

Dozan ka klube Taekwondo  ne’ebé rejistu iha FTTL Dili laran hamutuk 36, Munisípiu Lautem ualu (8) no munisípiu mós iha maibé númeru  seidauk fiksu.

Jornalista       : Hortencio Sanchez

Editór             : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here