Diretór Adjuntu Eskola ESP númeru 1 Baucau, Mateus António Ximenes. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 22 juñu 2021 (TATOLI)–Adjuntu Diretór Eskola Ensinu Sekundária Públiku (ESP) númeru 01 Baucau, Mateus António Ximenes, informa, daudaun ne’e profesór hamutuk 67 hahú partisipa iha kampaña vasinasaun AstraZeneca iha sentru saúde.

“Horiseik sira balun vasina ona, karik ohin balun vasina tan,” Diretór Adjuntu Eskola hateten ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, vila nova, Baucau, tersa ne’e.

Nia esplika, parte inspetór eskola munisípiu Baucau fó sai orientasaun atu mestre sira direitamente sentru saúde, ne’ebé lori de’it identidade pesoál tanba lista profesór sira parte edukasaun munisipál submete ona ba sentru saúde ne’ebé halo vasinasaun.

“Ami halo lista ona profesór sira, maibé horiseik inspetór eskolár mai iha ne’e dehan profesór sira bele ba sentru saúde atu tuir vasinasaun,” nia akresenta.

Adjuntu Diretór ne’e dehan, tuir loloos bainhira vasinasaun hala’o iha tempu hanesan, Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) halo mos dekretu ida ba ensinu superior no sekundária, atu nune’e atividade eskolár normaliza fali.

Diretór Adjuntu Eskola ESP númeru 1 Baucau, Mateus António Ximenes. Imajen TATOLI/Natalino Belo

ESP 1 Baucau daudaun ne’e deside distribui de’it matéria ba alunu, maski tempu antes ne’e seidauk implementa Serka Sanitária no prosesu aprendizajen implementa regra saúde hanesan kada aula alunu 25 to’o 30, distansiamentu uza máskara no fase liman bebeik.

Antes ne’e, MEJD informa atu profesór sira, tantu iha ensinu superior, ensinu báziku no sekundáriu atu partisipa iha kampaña vasinasaun.

Entretantu, totál profesor sira ne’ebé ativu iha ESP 1 Villa nova Baucau hamutuk 67, ne’ebé daudaun sei hola parte iha vasinasaun, kompostu na’in-haat mak doze daruak enkuantu 63 pesoal mak daudaun ne’e sei doze dahuluk.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here