Konstrusaun ba projetu futuru edifisiu Administrasaun Rejiaun Administrátivu Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA). Imajen Tatoli/Abilio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 21 juñu 2021 (TATOLI)—Konstrusaun ba projetu futuru edifisiu Administrasaun Rejiaun Administrátivu Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Ekónomia Espesiál Sosiál Merkadu Timor-Leste (ZEESM-TL) nia progresu fíziku atinje ona 46%

“Progresu konstrusaun ba edífísiu futuru instalasaun administrásaun RAEOA, neste momentu atinje ona 46%,” Diretór Obrás Públika RAEOA, Kandido dos Reis Amarál informa ba Agência TATOLI iha nia servisu fatin, bairru Santa Rosa, segunda ne’e

Projetu ne’e atraza tanba ekipamentu no sasán barak tama tarde no defisil atu transporta ekipamentu sira ho fasil, tanba impaktu hosi implementasaun estadu emerjensia no serka sanitaria.

Nia hateten, edifisiu administrasaun ne’e nia funsaun ba futuru atu halo ba pakote ida de’it hosi prezidente autoridade ho nia sekretáriu rejionál sira.

“Iha semana kotuk, ami halo ona diskusaun kona-bá fatin ba sekretáriu rejionál, sira na’in-hitu (7) no adjuntu na’in-rua (2) ho prezidente autoridade. Maibé, konstusaun ne’e sei finaliza iha 2022 ne’e tanba ekipamentu barak mak mai hosi rai-li’ur,” nia dehan.

Edífisiu administrasaun ne’e konstrui hosi Empreza Samhee Constructiona Ltd iha bairru Santa Rosa, aldeia Oé-Sono, suku Costa, sub-rejiaun Pante Makasar, ho totál orsamentu hamutuk $10,900,033.37, ho durasaun kontratu fulan 18 ne’ebé hahú iha 01 fevereiru 2017, ho nia Project Designer mak NLA Timor no Consultan hosi Profico Lda, Representasaun Permanente.

Jornalista : Abilio Elo Nini

Editór      : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here