Postu vasinasaun iha sentru saúde Balibo, (22/06/21). Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 21 juñu 2021 (TATOLI)—Hahú husi segunda to’o sabadu semana kotuk, ema na’in 694 iha postu administrativu Balibo, munisípiu Bobonaro, simu ona vasina AstraZeneca.

Xefe sentru saúde Balibo, Manuel da Cruz, hateten hosi na’in 694 ne’e  na’in 285 kompleta doze daruak no na’in 409 hahú simu doze dahuluk ho idade 60 ba leten no mós komorbilidade.

Notísia relevante:Loron haat, sidadaun Bobonaro 2.854 simu vasina

“Solusaun di’ak mak ita tenke vasina. Ita lakohi vasina se fó impaktu ba saúde,” Manuel da Cruz  hateten ba Agência Tatoli iha sentru saúde Balibo, segunda ne’e.

Tuir planu, vasina ba populasaun ho idade 60 ba leten ho komorbilidade sei fó ba ema na’in 1.162 iha postu vasina ne’ebé estabelesidu ona iha kada suku.

Xefe Sentru Saúde Balibo husu Komunidade atu simu vasina, nune’e bele hasa’e imunidade isin nian hodi luta kontra COVID-19 iha Timor-Leste.

Tuir dadus evolusaun surtu COVID-19 iha munisípiu Bobonaro iha domingu 20 juñu rejista kazu detetadu foun iha oras 24 ikus hamutuk na’in-rua, rekoperadu na’in-lima, kazu ativu na’in 52, komulativu rekoperadu 173 no komulativu kazu konfirmadu 227.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here