Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak ho espoza Isabel da Costa Ferreira, simu vasina AstraZeneca doze daruak iha Faról, sesta (18/06). Imajen Tatoli/Francisco Sony.

DILI, 18 juñu 2021 (TATOLI)—Dadus hosi Komisaun Interministeriál ba Implementasaun Vasina COVID-19 hatudu katak, to’o loron 17 juñu, abitante iha munisípiu Dili ho idade 18 ba leten hamutuk 45% simu ona vasina doze dahuluk.

“Ema hamutuk 95.363 iha Dili simu ona vasina doze dahuluk. Hosi ne’e 11.132 mak sira ne’ebé ho moras króniku no 3.603 mak sira ne’ebé ho tinan 60 ba leten. Ema hamutuk 5.000 mak simu ona vasina Sinovac,” Portavóz Komisaun Interministeriál ba Implementasaun Vasina COVID-19, Danina Coelho hateten ba jornalista-sira iha salaun MSSI, Caicoli, sesta ne’e.

Notísia relevante:PM kompleta ona vasina AstraZeneca

Komisaun ne’e kontinua halo kampaña iha Dili, no enkoraza sidadaun sira atu hakbesik an ba postu vasinasaun sira hodi simu vasina, nune’e kontribui ba perevensaun transmisaun COVID-19.

Dadus ne’e mós hatudu katak, vasina doze dahuluk iha Dili, hahú iha 07 abríl to’o 17 juñu 2021, no ema ho tinan 18-59 ne’ebé ho moras króniku, hamutuk  11.132/9.877 persetajen 11,3 %, ema ho tinan 60 ba leten 3.603/14.518 persentajen 25%,  ema ho tinan 18 ba leten, 95.363/213.800 persentajen 45%.

Nune’e mos iha Dili, vasina doze daruak ba liña frente ne’ebé simu doze dahuluk iha fulan abríl hamutuk 8.613 mak simu tan ona vasina doze daruak.

Komisaun ne’e mós la rejista efeitu adversu foun ne’ebé grave hafoin simu tiha imunizasaun, tanba ne’e komisaun husu nafatin partisipasaun em ahotu nian iha vasina kontra COVID-19.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here