Diretór Ezekutivu SERVE, Florêncio Sanches. Imajen TATOLI/Jogerjo Guterres

DILI, 17 juñu 2021 (TATOLI)Servisu Rejistu Verifikasaun Emprezariál (SERVE) hamutuk ho Kámara Komérsiu Indústria Timor-Leste (CCI-TL, sigla portugés) kontinua aselera levantamentu dadus ba epreza sira ne’ebé afetatadu ba situasaun Estadu Emerjénsia kauza hosi COVID-19.

“Ha’u  foin horiseik hatun despaisu ba administrasaun no finansa SERVE ninian, atu bolu filafali ekipa CCI-TL, atu halo enkontru hodi foti desizaun ikus iha terrenu, tanba ami mós agora iha munisípiu no postu, entaun espera bele halo lalais levantamentu,” Diretór Ezekutivu SERVE, Florêncio Sanches, informa iha ninia knaar fatin, Palm Bussiness, Fatuhada, kinta ne’e.

Aleinde ne’e, SERVE mós halo ona karta ofisiál ba Ministériu Koordenadór Asuntu Ekonómiku (MKAE) hodi aseita ona ba planu ne’e.

Nia konsidera, levantametu dadus ne’e importante tanba bele hatene emprezáriu hira maka hetan impaktu hanesan menus rendimentu, taka empreza, hapara traballadór no seluk tan.

“Ha’u hanoin atu fó apoiu ba empreza sira ne’e kompeténsia Governu nian, maibé hosi ami-nia parte maka oinsá koorena malu atu aselara levantamentu dadus ba Governu,” nia hatutan.

Jornalista : Natalino Costa

Editora      : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here