Ekipa hosi PNDS sosializasaun RKRE iha CCB, kuarta (16/06). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 16 juñu 2021 (TATOLI)—Ekipa hosi Programa Nasionál Dezenvolvementu Suku (PNDS) hahú sosializa programa Reziliensia Komunitária no Rekoperasaun Ekonómika (RKRE) ba totál suku 34 iha postu admistrativu Laga, Quelicai no Baucau villa, munisípiu Baucau.

Xefe Departamentu implementasaun PNDS, Flávio Amaral, hateten, fundu hodi implementa programa RKRE mai hosi Governu Austrália, ne’ebé aloka ba munisípiu Baucau hamutuk $965.360.

“Tinan kotuk aloka ona ba postu Laga no Quelicai, felizmente tinan ne’e apoiu mai tan hodi kobre ba postu Baucau villa, pur volta suku 34, ne’ebé tinan ida-ne’e sei simu tan osan $965.360 ba postu tolu,” informa Xefe Departamentu ne’e iha Sentru Konvensaun Baucau ( CCB, sigla Portugés) kuarta ne’e.

Subsídiu ne’ebé Governu Austrália apoia mai Governu Timor-Leste la aloka 100% ba suku, maibé aloka 59,37% ba suku idaidak, hosi suku sira-nia subsídiu normál iha kada tinan.

Notísia relevante: Austrália apoia millaun $15,5 ba Timor-Leste implementa programa rua

Implementasaun programa iha postu Laga no Quelicai to’o agora seidauk finaliza no suku balun seidauk implementa.

“Ita espera bele finaliza implentasaun tamba subsídiu ida-ne’e iha akordu laran, sita mós ezekusaun hahú hosi juñu to’o dezembru tinan ne’e,” nia akresenta.

Suku sira iha faze daruak, iha tinan 2020, simu subsídiu Dotasaun Orsamentu Temporáriu (DOT) 100%, iha balun implementa programa seidauk remata.

Tuir Rezolusaun Governu númeru 45/2020, VIII Governu iha kompromisu atu haruka subsídiu ba suku 452 iha territóriu tomak dala-ida de’it.

Nune’e, kada tinan munisípiu Baucau fahe ba faze tolu, faze dahuluk iha postu Laga no Quelicai, faze daruak iha postu Baucau villa no faze datoluk iha postu tolu seluk hanesan Baguia, Vemasse no Venilale.

“Ami husu ba Na’i-Liurai sira esforsu oituan ba ita-nia prosesu implementasaun, atu nune’e labele aumenta serbisu tan, ne’e prejudika mós ba ita,” nia hatutan.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Baucau (PAM), Olívio ‘Bou lesa’ Freitas, iha esperansa implentasaun programa RKRE inklui PNDS regulár no Uma Kbiit Laek bele ona hasa’e rendimentu no rekupera ekonomia komunidade iha suku 59 munisípiu Baucau.

Notísia relevante: PAM Baucau enkoraja autoridade lokál aproveita PNDS rekupera ekonomia

“Espera programa ne’e bele reforsa ekonomia ba ema sira ne’ebé laiha osan, nune’e bele sosa nesesidade ne’ebé presiza lorloron, atu haforsa fali ita-nia frakeza ekonomia ne’ebé povu sente rasik iha nia suku no aldeia,” Bou lesa akresenta.

Fundus RKRE husi Governu Austrália aloka ba munisípiu Baucau liuhosi PNDS, sei implementa postu admistrativu tolu hanesan Baucau villa, Laga no Quelicai ho montante $965.360,80, ne’ebé sei aloka ba parte rua hanesan fundu infraestrutura PNDS $904.249,59 no fundu operasionál ba apoia ekipa jestaun suku ho montante $61.111,21.

Maski nune’e, postu Baucau villa rasik la hetan alokasaun fundu operasionál hosi RKRE tamba hetan ona hosi DOT tinan 2020.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here