Prezidente Tribunál Rekursu, Deolindo dos Santos. Imajen Tatoli /Egas Cristovão

DILI, 15 juñu 2021 (TATOLI)—Prezidente Tribunál Rekursu (PTR), Deolindo dos Santos, ohin, relata servisu Tribunal ba Pezidente Repúblika, Francisco Guuterres Lú Olo, katak durante serka sanitaria ne’e prosesu iha tribunál ne’e ki’ik liu tanba halo atendimentu ba prosesu urjente de’it.

“Durante serka sanitária ne’e, dala barak prosesu sira-ne’e la’o ne’e kiik liu tanba ita halo atendimentu ba prosesu urjente de’it, prezu de’it, prosesu krime sira, haree mós prosesu sívil ba providénsia kautel’ar ne’ebé urjente. Ita husik tiha prosesu sira-ne’ebé tenke halo julgamentu hanesan prosesu sivíl baibain, katak prosesu la’o ne’e mínimu liu,” Deolindo dos Santos hateten ba jornalista sira hafoin hala’o enkontru ho Prezidente Repúblika, iha Palásiu Prezidénsial Nicolau Lobato, Bairru Pite, Dili, tersa ne’e.

Daudaun ne’e, tribunál tenta ona atu reativa fali servisu iha fatin balun tenke la’o normál, tanba tribunál mós sei halo esforsu atu halo servisu ne’ebé mais intensivu liután atu fila fali ba situasaun normál ka baibain.

“Tanba justisa ne’e ita labele husik kleur hela de’it. Enkuantu ema mai husu ema-nia direitu bazea ba buat ne’ebé prosesu nia-laran,” nia dehan.

Tanba, nia dehan, iha tinan 2022 ne’e, nia parte hanoin ona atu halo buat seluk ne’ebé loke espasu ba Tribunál no loke tan fatin balun atu lori justisa ne’e ba besik liután populasaun iha Timor-leste.

Aleinde ne’e, iha enkontru refere ko’alia mós kona-ba diskusaun hosi públika eleisaun prezidensiál tinan oin (2022), maibé sei sedu liu tanba atu koalia kona-ba eleisaun ne’e bainhira iha ona desizaun ruma hosi Xefe Estadu rasik mak define kona-ba loron eleisaun ne’e mak foin ko’alia eleisaun.

“Mezmu agora daudauk ne’e ita-nia sidadaun balun ne’ebé sempre hakarak buka informasaun atu hatene halo nusa mak aprezenta kandidatura ba eleisaun tuir mai, maibé ami sempre dehan tempu sedu liu ita atu ko’alia ida-ne’e. Maibé ida-ne’e la impede atu sidadaun sira bele hetan informasaun no la impede sidadaun sira atu hatene saida mak lei hateten iha ne’ebá. Importante sé-sé mak hanoin ba ida-ne’ebá tenke prepara aan atu prenxe kritériu sira-ne’ebé lei eleisaun prezidensiál nian prevee rasik,” nia hateten.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here