Adiministradór postu administrativu Ossu, Agustinho de Sousa. Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 12 juñu 2021 (TATOLI)—Adiministradór postu administrativu Ossu, munisípiu Viqueque, Agustinho de Sousa, informa, populasaun iha suku Liaruka no Uaibobo seidauk simu Cesta Bázika tanba kondisaun estrada a’at.

Tuir Adiministradór Ossu, Agustinho de Sousa, postu ne’e iha suku sanulu ne’ebé hahú simu Cesta Bázika iha janeiru 2021, maibé iha suku rua mak seidauk simu.

“Kondisaun estrada a’at no udan boot, ne’ebé populasaun suku rua ne’e seidauk simu. Iha loron hirak liubá foin lori ba suku Nahareka, pakote hamutuk 1.004 maibé iha hela armazen no agora mós kompañia hosi Dili la mai,” Administradór Ossu hateten ba Agência TATOLI, iha resintu adiministrasaun munisípiu Viqueque, sábadu ne’e.

Notísia relevante: CLN kuaze konklui distribuisaun Cesta Bázika iha Baucau-Viqueque

Nune’e, xefe suku sira buka meiu aluga kareta hodi tula produtu, hafoin Sentru Lojíztika Nasionál (CLN, sigla portugés) hanesan responsável ba implementasaun Cesta Bázika iha Viqueque no Baucau, mak halo pagamentu.

Nia dehan, loloos kompañia sira tula sasán to’o besik estrada a’at ne’e mak populasaun sira simu, maibé populasaun sira rejeita tanba distánsia dook.

Pakote Cesta Bázika iha Ossu mak hanesan batar, foos, foremungu, fore-metan, sabaun, deterjente no mina litru lima.

“Ha’u haree populasaun sira ne’ebé simu uluk ona Cesta Bázika ne’e sente kontente bele aguenta iha loron hirak nia laran,” nia akresenta.

Enkuantu, totál populasaun postu administrativu Ossu ne’ebé seidauk simu Cesta Bázika iha suku Liaruka ho totál populasaun hamutuk na’in-1.023 no suku Uaibobo ho totál na’in-1.060.

Jornalista: Vitorino Lopes da Costa

Editora: Julia Chatarina