Xefe suku Gariuai, Arlindo Belo Freitas. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 07 juñu 2021 (TATOLI)–Xefe suku Gariuai, postu admistrativu Baucau villa, munisípiu Baucau, Arlindo Belo Freitas, hato’o proposta ligadu ba nesesidade Komunidade nian, iha reuniaun Konsellu Konstrutivu Munisípiu (KKM) Baucau.

“Tuir orientasaun hosi munisípiu katak kada aldeia ida halo proposta tolu, tanba ne’e ami Gariuai iha aldeia ualu halo proposta hamutuk 24, ne’ebé liga ba ami-nia esforsu durante tun direta iha baze no ami haree realidade ligadu difikuldade komunidade nian,” Líder Komunitáriu ne’e informa ba Agência TATOLI, iha Sentru Konvensaun Baucau (CCB, sigla portugés), iha Villa antiga, segunda ne’e.

Notísia relevante: Reuniaun Konsellu Konstrutivu munisípiu Baucau diskute ajenda importante haat

Proposta ne’ebé líder komunitáriu hato’o, liga ho nesesidade komunidade ne’ebé konsidera urjente hanesan elektrisidade, estrada rurál, dezastre naturál ne’ebé rezulta mota sobu komunidade nia toos-natar no irrigasaun.

“Ami sei hato’o ida ne’ebé afeta no urjénsia, liuliu nesesidade komunidade ami sei hili, ne’e urjente no husu atu munisípiu tau iha konsiderasaun,” nia akresenta.

Biban ne’e, nia lamenta ho proposta ne’ebé antes ne’e hato’o hosi tinan 2017 to’o agora, maibé seidauk realiza no laiha justifikasaun klaru.

Suku Gariuai iha aldeia hamutuk ualu, hanesan Uatuwa, Gariuai, Baha-mori, Uaturau, Maukale, Kailiri, Uaibui-ana no Darsula, ho totál populasaun hamutuk 7.403.

Jornalista: Natalino Belo

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here