Estudante Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál Nobel da Paz, Dili. Imajen Tatoli/Dok

DILI, 07 juñu 2021 (TATOLI) – Profesór-sira iha Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál Nobel da Paz iha kompromisu forte tebes atu reativa fali ensinu aprendizajen prezensiál. Tanba ne’e, profesór-sira na’in-57 simu ona vasina AstraZeneca daze dahuluk iha semana kotuk.

Notísia Relevante : Estudante 19% hosi ESJ Nobel da Paz seidauk foti rezumu matéria

Diretór Servisu Edukasaun Munisípiu Dili, Duarte Bragansa, informa iha semana kotuk Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) fasilita vasina ba profesór-sira hosi eskola Nobel da Paz mak simu ona vasina iha etapa dahuluk, ida ne’e apresiasaun boot ida tanba profesór-sira rona sira nia diretór hodi mai simu vasinasaun.

Diretór Duarte Bragansa, segunda ne’e, informa  ba Agência Tatoli iha edifísiu Ministériu Edukasaun, Munisípiu Dili iha Comoro, katak profesór na’in-10  hosi total na’in-57 antes ne’e simu ona vasina iha sira-nia bairru, maibé diretór eskola lori sira mai aprezenta iha Munisípiu Dili hodi hatama hotu Nobel da Paz atinje ona planu Ministériu Edukasaun nian hodi  hein de’it profesór sira seluk kuandu simu vasina ona bele hetan desizaun hosi MEJD atu aselera ona prosesu aula prejensiál.

“Loloos ohin kontinua fali vasina segunda faze, maibé profesór na’in-10 de’it mai entaun ha’u la kontaktu ho parte saúde atu mai halo vasina ba sira. Ha’u sei buka meius atu koordena di’ak liután ho dirijente eskola-sira hodi alista profesór hira mak seidauk vasina atu tuir iha faze daruak ne’ebé semana oin buat hotu bele lao ona,” nia hateten.

Diretór ESJ Nobel da Paz, Pedro Nunes, informa Eskola Nobel da Paz iha profesór hamutuk na’in-77, maibé sei falta profesór na’in-20 maka sei iha munisípiu.

“Ha’u sei kontaktu ho sira atu hatene sira na’in-20 ne’e simu ona vasina ka seidauk, atu nune’e bele hatama relatóriu hamutuk ho sira ne’ebé simu ona vasina,” nia hatutan.

Jornalista : Tomé Amado

Editór        : Francisco Simões

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here