Xefe suku Samalari, Rui Sorteiro Magno Siqueira. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 07 juñu 2021 (TATOLI)–Xefi suku Samalari, postu admistrativu Baucau Villa, munisípiu Baucau, Rui Sorteiro Magno Sequeira, agradese ba Governu tanba implenta ona programa rekuperasaun ekonómika kurtu prazu hanesan Cesta Bázika.

“Governu hanesan Aman kriadór, normalmente sira halo programa fahe ai-han bazika ba komunidade iha territóriu tomak no implementa iha suku hotu, ne’ebé daudaun ne’e iha ona ha’u-nia suku (Samalari), maski mai ho durasaun tempu dook, maibé sira-nia atendimentu ba komunidade ho domin no hatudu sinál di’ak, tanba ne’e ita simu ho laran,” Autoridade suku Samalari, hateten ba Agência TATOLI, iha Sentru Konvensaun Baucau (CCB, sigla portugués), segunda ne’e.

Hanesan autoridade lokál, Rui Sorteiro apoiu polítika VIII Governu no nia parte fó hanoin fali ba inan-aman sira iha suku Samalari katak ajuda saida de’it mak Governu fó, hanesan povu tenki simu no ezekuta.

“Labele hanoin la to’o ka la hanesan, tamba Governu halo tratamentu ba povu hanesan,” nia akresenta.

Populasaun suku Samalari rasik hahú simu Cesta Bázika iha loron 04 juñu 2021, iha aldeia rua hanesan Festau no Osoluga, enkuantu aldeia rua seluk hanesan Samalari no Solurai iha tempu besik sei simu hodi kompleta suku Samalari tomak.

Notísia relevante: Distribuisaun Cesta Bázika iha territóriu tomak kuaze konklui

Nesesidade bazika ne’ebé kontein iha Cesta Bázika mak hanesan foos serol ida, mina jeregen, kafé, masin-midar, fore keli, terigu, deterjente, sabaun no seluk tan.

Suku Samalari iha aldeia haat hanesan aldeia Feistau iha família 123, Osoluga iha família 223, Solurai iha família 202, no Samalari iha família 143, nune’e totál família hamutuk 681, ho totál populasaun hamutuk 4.707.

Jornalista: Natalino Belo

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here