Kompañia ajudikadu hahú mobiliza ekipamentu pezadu iha estrada Embaixada Japaun oin, iha Praia dos Coqueiros, tersa (20/04). Imajen/MOP

DILI, 25 maiu 2021 (TATOLI)—Komisaun D ne’ebé trata asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu, rekomenda ba Governu kualkér planu kona-ba projetu infraestrutura tenke koordena ho Institutu Nasionál no Jeolojia (IPG-sigla portugés).

“Rekomenda ba Governu bainhira iha planu ba projetu infraestrutura antes implementa tenke koordena ho IPG hodi halo estudu ba terrenu, tanba teknikamente IPG iha koñesimentu ne’ebé kle’an no di’ak,” refere relatóriu fiskasliazasaun hosi Komisaun D ne’ebé Sekretariu Meza Komisaun D, Deputadu Alexandrino da Cruz Cardoso aprezenta ba plenária, segunda ne’e.

Prezidente Komisaun D, Deputadu Antoninho Bianco, no membru komisaun aprezenta ba plenária hafoin halo fiskalizasaun ba IPG no instituisaun sira seluk.

Estrada Embaixada Japaun nia oin. Imajen/Espesiál.

Relatóriu Komisaun D nian esplika, IPG nu’udar instituisaun ne’ebé mak importante tebes hodi halo estudu ba iha risku jeolójiku (dezastre naturál), rekursu minerál no petróleu, maibé sei enfrenta hela difikuldade, menus ekipamentu hodi apoia halo estudu no analiza téknika ho detallada.

IPG mós halo estudu no identifika ona iha iha territóriu Timor-Leste iha iha fatin ne’ebé mak risku ba rai book-aan no monta ona aparellu sismométru hodi kontrola iha Tutuala, Laclo-Manatuto no Ainaro.

Nune’e mós, IPG nia papél ida mak atu halo estudu viabilidade ba risku rai halai ba iha fatin sira-ne’ebé mak atu halo dezenvolvimentu infraestrutura.

Komisauin A apresia ho IPG ne’ebé konsege halo ona estudu ba iha rai ne’ebé halai hanesan estrada ne’ebé besik Portu Tibar no rekomenda ona ba iha na’in ba projetu hodi kumpre no ikus mai sira deskobre katak estudu ne’ebé IPG halo mak loos.

“Ida-ne’e importante tebes atu nune’e ajuda no akonsella Governu hodi prepara planu ne’ebé di’ak bainhira atu implementa projetu infraestrutura sira,” Sekretariu Meza Komisaun D, Deputadu Alexandrino da Cruz Cardoso lee sai rekomendasaun ne’e.

Jornalista: Evristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here