Konflitu entre Israel no palestina rezulta ema mate barak. Imajen/Espesiál.

DILI, 20 maiu 2021 (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR) Francisco Guterres ‘Lú Olo’, preokupa ho konflitu entre Israel no Palestina ne’ebé oras ne’e akontese .

“Nu’udar País livre no independente, defende nafatin solusaun polítika pasífika no negosiada atu hakotu kualkér konflitu ne’ebé mosu entre rai-rua ka entre rai barak ho razaun ne’ebé de’it”, Prezidente Repúblika hateten liuhosi mensajen Estadu iha selebrasaun loron restaurasaun independénsia ba dala-XIX, iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Bairru Pite, kinta ne’e.

Prezidente Repúblika hein katak, ho ajuda komunidade internasional nian, nasaun rua ne’e bele halakon konflitu boot ne’e iha tempu badak.

Konflitu entre Israel no Palestina ne’ebé akontese iha loron hirak liubá to’o ohin, ne’ebé fó-sai hosi mídia internasionál sira katak ema-ne’ebé lakon vida ba konflitu ne’e to’o ona na’in-220, inklui labarik na’in-63. Purtantu totál ema-ne’ebé lakon vida iha territóriu Palestina nian to’o na’in-241.

Ho nune’e, Prezidente Repúblika Estadu Unida Amérika (EUA), Joe Biden husu ba Primeiru Ministru Israel, Benjamin Netanyahu, tenke hatún tensaun iha konflitu Gaza no tenke tama cesar fogo (gencatan senjata).

Maibé Primeiru Ministru Israel, Benjamin Netanyahu, seidauk fó resposta no oras ne’e konflitu entre rai-rua ne’e kontinua la’o nafatin.

Tanba ne”e, komunidade internasionál ejize Organizasaun Nasaun Unida (ONU) tenke halo intervensaun rápida ba konflitu refere.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here