Komisáriu CAC, Sérgio Hornai. Imajen Tatoli/Dok.

DILI, 19 maiu 2021 (TATOLI)—Komisaun Anti Korrupsaun (CAC sígla portugés), sei halo rekrumentu ba Espesialista Anti Korrupsaun (EAK), hamutuk  na’in 25 iha tinan ne’e.

“Iha Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021, ita prevee ona  no sei rekruta espesialista anti korrupsaun na’in 25,’’ Komisáiru, Sérgio Hornai, hateten ba jornalista Agéncia Tatoli, liu hosi telefónika, kuarta ne’e.

Notísia relevante:Janeiru-marsu, CAC investiga kazu 30

Nia esplika, presiza aumenta rekursu atu responde preokupasaun ne’ebé iha, liu-liu lei foun Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC sígla portugés).

Espesialista ne’ebé sei koloka bazeia ba kooperasaun institusionál, tenke hatene saida mak prosesu investigasaun kriminál no prevensaun, jestaun planeamentu, aprovizionamentu, kontratasaun no sira-seluk.

“Ida-idak tenke iha koñesimentu di’ak atu apoia liu-tan serbisu CAC iha área investigasaun kriminál no prevensaun,’’ Sérgio Hornai, hateten.

CAC halo ona koordenasaun institusionál ba rekrutamentu no dezenvolve ona prosesu administrativu hanesan termu referénsia ho sira-seluk, nune’e tempu badak bainhira evolusaun COVID-19 normál bele hahú loké konkursu ba públiku.

Tuir dadus, Oras ne’e daudaun CAC iha funsionáriu na’in 62, hosi númeru ne’e na’in 24 mak hanesan espesialista investigasaun kriminál.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here