Kooperativa Agríkola. Imajen/Espesiál

DILI, 17 maiu 2021 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, hateten, daudaun ne’e iha kooperativa agríkola hamutuk 64 maka ativa halo produsaun.

“Kooperativa agríkola ne’ebé aziste ona hamutuk 167, maibé 64 de’it maka halo funsaun no sira iha sede, restante ne’e seidauk. Tanba ne’e ita halo hela esforsu atubele iha fatin halo serbisu hodi fó atendimentu ba membru sira,” Sekretáriu Estadu dehan iha edifísiu SEKoop, Akait, segunda ne’e.

Parte SEKoop kontinua fó apoia téknika atu nune’e kooperativa agríkola ativa atubele lao di’ak liu.

“Bainhira kooperativa ida laiha sede, ita bele kria sede ruma hodi halo atividade produsaun ruma,” nia akresenta.

Tuir governante ne’e, SEKoop kontinua fó formasaun iha nível nasionál hodi fasilita nafatin direjente sira atu jere kooperativa no asegura sustenatabilidade.

“Relasiona ho merkadu ita iha situasaun konfinamentu, maibé ita hatene katak  produsaun kontinua la’o hanesan modo no batar sira inklui produtu sira seluk,” nia hatutan.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here