Imajen/Media PR.

DILI, 10 maiu 2021 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) segunda ne’e, aprova votu saudasaun ba loron mundiál lian portugés ho rezultadu votasaun a-favór 48.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, haktuir loloos ne’e iha loron 5 maiu realiza plenária kona-ba loron mundiál língua portugeza ne’e ho hanoin aprova votu saudasaun maibé la konsege.

“Ho nune’e votu saudasaun ba loron mundiál língua portugeza aprovadu,” Aniceto Guterres anunsia liuhosi plenária.

Proponente Deputadu Francisco Miranda Branco hateten, iha kontestu língua portugeza nia laran iha ámbitu selebarasaun loron 5 maiu importante ba Timor-Leste durante luta to’o ohin loron.

Entretantu Deputadu Bankada Partidu Libertasaun Populár (PLP), Cornélio Gama ‘L7’, hateten língua portugueza dezde ema portugés tama iha Timor-Leste akompaña ho relijiaun Katólika.

“Ita tenke aprende nafatin, tempu ami-nian labele ona, tanba ne’e ita tenke konsidera hanesan patrimóniu ida tanba iha tempu ita-nia komunikasaun uza lian portugés, ita apoia nafatin lian portugés nune’e ita-nia oan sira ko’alia nafatin portugés,” L7 hateten.

Xefe Bankada Partidu Demokrátiku (PD), Deputadu António da Conçeicao ‘Kalohan’ akresenta, loron mundiál 5 maiu importante ba Timor-Leste tanba iha prosesu luta maioria komunikasaun uza lian portugés.

“Ita-nia luta uza ho lian portugés inklui dokumentu hotu-hotu liuhosi informasaun iha períodu rezisténsia nian, tanba ne’e ita iha devér no defende portugés tanba parte istória hotu hosi pasadu,” nia dehan.

Entretantu Deputadu Bankada FRETILIN, Antoninho Bianco, esplika portugés sai lian internasionál tanba akordu 5 maiu 1999 (akordu triparte) entre Organizasaun Nasaun Unida (ONU), Portugál no Indonézia.

“Ne’e loron istóriku ba Timor no loron istóriku ba nasaun sira-ne’ebé ko’alia lian portugés, tanba ne’e orgullu b aluta na’in sira hosi frente tolu (frente armada, klandestina no diplomátika) tanba uluk kedas dokumentu ne’ebé sai ba li’ur tenke ho portugés, no orgullu ba jerasaun foun hatutan luta ne’e,” Bianco hateten.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here