IGE normaliza estrada iha Beduku hafoin inundasaun iha domingu (04/04). Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 03 maiu 2021 (TATOLI)-Institutu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE,I.P, sigla portugés) ho kompañia Indo Traktor finaliza ona inspesaun ba mákina pezada ne’ebé avaria atu halo manutensaun.

Prezidente Konsellu Administrasaun IGE, Ermenegilda da Costa Laurentina, hateten situasaun Estadu Emerjénsia no Serka Sanitária, afeta ba kontratu ne’ebé selebra ona ho empreza sira atu mai halo manutesaun mákina.

“Ami-nia tékniku ho kompañia Indo Traktor finaliza hotu ona inspesaun jerál ba mákina sira ne’ebé iha lista, nune’e tempu badak  tékniku sira bele halo prosesu manutensaun,” Prezidente IGE informa ba Agência TATOLI, iha edifísiu Ministériu Finansa, Aitarak-Laran, segunda ne’e.

Parte rua asina kontratu ho durasaun tinan-ida, hafoin liu prosesu konkursu públiku no hetan manan-na’in, ho kustu $250.000.

Mákina pezadu ne’ebé halo manutensaun ho tipu hanesan mákina bulldozer D85, bulldoxer D41, bulldozer 68, bulldozer 65, eskavatór sira, exsa roda no exsa estrandar, mobile crane, loader komatsu no silintru inklui mákina pezada seluk tan.

“Ita-mákina sira ne’ebé tama lista manutesaun hamutuk 32 ho kondisaun grave ona no presiza duni halo reparasaun,” nia akresenta.

Maski nune’e, IGE mós iha ona ofisina ne’ebé tékniku sira kontinua halo manutesaun mákina pezadu sira atubele fó apoiu ba servisu emerjénsia sira.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here