Membru Deputado iha Parlamento Nasional.Imajen Tatoli/Egas Cristóvão.

DILI, 21 abríl 2021 (TATOLI)—Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) simu proposta-alterasaun hosi deputadu sira hamutuk 40-resin hodi halo alterasaun ba Lei Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021.

Prezidente Parlamentu Nasionál ne’e deside prazu aprezentasaun proposta dezde horisehik to’o ohin tuku 13.00 hafoin tama ba debate espesialidade.

“Iha proposta 40 itál mak tama. Ha’u hein katak membru Governu sira bele hetan kópia hosi proposta sira-ne’e hotu,” Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, anunsia liuhosi plenária, kuarta ne’e.

Deputada Maria Angélica Rangel, aprezenta proposta ida atu inklui asuntu dezastre natural integra iha artigu 1 (objetu) iha alterasaun dahuluk lei númeru 14/2019, 29 dezembru, OJE 2021 tanba iha submisaun proposta ne’e la prevee kalamidade dezastre naturál.

“Proposta-alterasaun ba orsamentu retifikativu ida-ne’e ami hakarak adita tán dezastre natural tanba proposta Governu nian prevee de’it fundu COVID-19, oras ne’e ita hasoru situasaun surtu COVID-19 no dezastre naturál,” Deputada proponente ne’e fundamenta.

Hafoin disksaun ba proposta ne’e, plenária Parlamentu aprova proposta ne’e ho rezultadu votasaun  afavór 39, kontra 0 no abstensaun 23. Nune’e alterasaun OJE 2021 integra mós kalamidade dezastre naturál.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here