Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, hamutuk ho membru Governu sira Partisipa iha debate orsamentu ratifikativu. iha sala plenária PN, tersa (20/04). Imajen TATOLI/Egas Cristóvão.

DILI, 20 abríl 2021 (TATOLI)—Bankada Congresso Nacional de Reconstrução de Timorense (CNRT), propoin aloka orsamentu ba vítima uma-kain ne’ebé afetadu iha inundasaun no rekupera infraesturura sira-ne’ebé hetan estragu.

Vise-Xefe Bankada CNRT, Deputadu Patrocínio Fernandes dos Reis, hateten orsamentu retifikativu halo dentru orsamentu orjinál de’it, nune’e halo proposta atu elemina no aumentu millaun $135.1. Orsamentu ida-ne’e bele foti hosi bens servisu, transferénsia públika no kapital menor hosi orsamentu orijinál nian.

Razaun prinsipál mak ezekusaun orsamentu orijinál kiik no la kumprimenta Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira, nune’e la justifikadu atu aumenta tán osan ba orsamentu orijinál.

“Ami propoin atu aloka orsamentu ba uma kain sira-ne’ebé hetan afetadu hosi inundasaun, kada uma-kain bele hetan osan ho montante $500. Fonte hosi orsamentu ida-ne’e bele foti hosi bens servisu, transferénsia públika no kapital menor orsamentu orjinál nian,” Patrocínio Fernandes dos Reis, liuhosi deklarasaun polítika iha debate Orsamentu Retifikativu iha jeneralidade, iha plenária, tersa ne’e.

Bankada CNRT mós propoin realoka orsamentu iha Fundu Infraestrutura hodi fó prioridade ba projetu reabilitasaun no konstrusaun ne’ebé hetan estragu hosi inundasaun, inklui uma ba povu ne’ebé sofre inundasaun.

Bankada CNRT hakarak atu fó hanoin mós katak reapropriasaun redusaun osan kada Ministériu 7% juridikamente la nesesáriu atu tau fali iha Orsamentu Retifikativu.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

  

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here