Intervensaun IGE hasai sedimentasaun iha drenajen Besik STM, iha área Bekusi. Imajen/IGE

DILI, 19 abríl 2021 (TATOLI)—Abitante área Bekusi, suku Becora, postu administrativu Cristo Rei, munisípiu Dili, agradese ba Ministériu Obra Públika (MOP) liuhosi Institutu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE,I.P,sigla prortugés) tanba hasai no normaliza sedimentasaun drenajen iha Eskola Tékniku Vokasionál (STM) sorin.

IGE apoiu servisu emerjénsia, ne’ebé hetan apoia ekipamentu pezadu hosi Peace Winds no Sentru Inspesaun Auto-Mobile JDRAC Auto.

“Ami agradese ba Ministériu Obra Públiku no IGE, ne’ebé hasai ona sedimentasaun iha ami-nia área ne’e no ami sei kontribui servisu ne’e, nune’e bainhira mota tun tan labele tama ami-nia uma,” Abitante Bekusi, Jorge Nelson, hateten ba Agência TATOLI, segunda ne’e.

Nia mós husu ba Governu atu reabilita baleta ne’ebé mota sobu atu prevene mota tun labele tama komunidade nian uma.

Sorin seluk, Abitante iha área hanesan, Deolinda Margues, dehan, bee kanu sira kuaze instala iha baleta, tanba ne’e presiza kuidadu bainhira hasai sedimentasuan.

“Ami sei apoia atu bee kanu sira bainhira a’at karik ami mak hadi’a ida-idak nian, importante mak Governu hasai sedimentasaun sira iha baleta no ponte STM nia sorin ne’e,” nia akresenta.

Daudaun ne’e, Governu kontinua fó prioridade ba normalizasaun no hasai sedimentasaun iha mota liuliu ponte no estrada sira hodi hein identifikasaun infraestrutura atu halo rekuperasaun.

IGE nia prioridade kuaze iha área hotu iha kapitál Dili inklui munisípiu sira ne’ebé mak hetan estragu maka’as no difikulta movimentu públiku hafoin dezastrea naturál foin lalais ne’e.

Entertantu, kompañia hamutuk 20-resin mak  apoia IGE hodi halo servisu normalizasaun iha kapitál Dili no Munisípiu balun.

IGE nia atividade emerjénsia ho baze ba orientasaun hosi Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, atu fó atensaun no tau prioridade ba fatin sira ne’ebé mak risku ba Komunidade sira.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here