Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires. Imajen TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 16 abríl 2021 (TATOLI)—Governu aprezenta ona proposta Orsamentu Retifikativu ho montante millaun $223 ba Parlamentu Nasionál (PN) hodi debate ho karater urjénsia, ne’ebé foti hosi Fundu Infraestrutura millaun $60 no restante halo ajustamentu ba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 ne’ebé aprovadu no promulgadu ona.

Ba kestaun ne’e, Komisaun Espesializada Permanente PN realiza audiénsia ho membru Governu kona-ba Proposta-Lei ho alterasaun dahuluk ba Lei nº 14/2020, 29 dezembru, OJE 2021.

Durante audiénsia públika ho Komisaun C (Finansa Públika) iha sala plenária foin lalais ne’e, Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires, relata kontribuisaun ministériu iha orsamentu retifikativu molok situasaun kalamidade dezastre naturál akontese iha loron 04 abríl.

“Totál orsamentu Ministériu Obra Públika millaun $240,6, ami kontribui ba prosesu orsamentu  retifikativu hamutuk millaun $2,4, nune’e hafoin redusaun, orsamentu ministériu falta millaun $238,” relata Ministru Salvador, hanesan haktuir iha nota ne’ebé Agência TATOLI asesu iha sesta ne’e.

Kontribusaun ne’e, hasai hosi programa hanesan dezenvolvimentu urbanu no abitasaun $400.000 no programa dezenvolvimentu konstrusaun, rehabilitasaun, manutensaun no jestaun estrada no kontrolu cheia millaun $2.

“Ami halo ezersísiu molok akontese kalamidade, ho nune’e ami kontribui bazeia ba kalkulasaun tempu no barak liu osan hosi projetu ne’ebé mak la’o hela no tama iha faze retensaun,” nia akresenta.

Esforsu ne’ebé Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO) no MOP halo iha orsamentu retifikativu antes kalamidade, hasai de’it hosi projetu foun sira ne’ebé la ko’a hosi programa ne’ebé programadu iha Orsamentu Jerál Estadu, maibé hasai de’it osan oituan atu fó fali andamentu ba programa sira seluk ne’ebé nesesita atu orsamenta.

“Kona-ba programa rekoperasaun ekonómika millaun $21,5, kuaze millaun $17 mak kolokadu iha ami-nia programa Boa Governasaun no transferénsia públika, transfere ba Bee Timor-Leste,” nia hatutan.

Nune’e mós, iha verba orsamentu fatia atu halo drenajen prinsipál, tratamentu bee-moos haat inklui basia retensaun rua hanesan ida mak iha Caicoli, Manleu, ho dezvia mota iha Manleu ba mota Comoro, ne’ebé iha prosesu preparativu ba verifikasaun.

“Ita-nia konkursu dokumentasaun hotu ona, espera katak iha fulan ida-ne’e ami bele fó sai ona, tanba ne’e hola parte hosi ita-nia atividade normál orsamentu 2021,” nia tenik.

Alende ne’e, Orsamentu millaun $3 iha eletrisidade ba projetu eliminasaun tanba haree ba kalamidade foin lalais afeta mós ba rin eletrisidade lubuk ida, tanba ne’e presiza rekupera.

Entertantu, orsamentu millaun $2 atribui ba solar panel ne’ebé presiza instala ba komunidade ne’ebé hela iha área izoladu no labele halo ligasaun fíziku ba liña distribuisaun ejistente sira.

”Subsídiu eletrisidade, ami fó ona liuhosi programa rekuperasaun ekonómika. Kona-ba estimula ekonómika, Ministru Finansa mak bele ko’alia liu atribuisaun hosi pakote ida-ne’e, diferente hanesan uluk, ministériu mak dezeña nia programa rasik maibé agora liuhosi Ministériu Finansa koloka liután subsídiu eletrisidade iha pakote ida-ne’e, ne’ebé mak ami aprezenta iha orsamentu retifikativu,” nia esplika.

OJE 2021 ne’ebé PN aprova no Prezidente Repúblika promulga hamutuk biliaun $1,895 kompostu hosi saláriu no vensimentu millaun $239,26, bens (sasán) no servisu millaun $421,49, transferénsia públika millaun $669,91, kapitál minór millaun $61,14 no kapitál dezenvolvimentu millaun $503,20.

Hosi montante orsamentu biliaun $1,895 ne’e, iha trimestre dahuluk ezekuta ona 20,5%.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here