Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, partisipa iha reuniaun Konsellu Ministru, via virtuál, iha Gabinete SEKoop, Akait, kinta (01/04). Imajen/SEKoop

DILI,  01 abríl 2021 (TATOLI)-Konsellu Ministru (KM) aprova alterasaun dahuluk ba Projetu Dekretu-Lei númeru 22/2019, loron 31 fulan-jullu, kona-ba Orgánika Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop).

“Nune’e hetan meiu ne’ebé permite  aumenta efikásia, efisiénsia no kualidade servisu ne’ebé tuir lei iha devér atu presta atinje kreximentu ekonómiku no hodi konsolida modelu kooperativa iha área finanseira no la’ós finanseira,” Ministru Prezidénsia KM ne’e relata hafoin reuniaun ezekutivu iha Palásiu Governu, via virtuál, kinta ne’e.

Projetu Dekretu-Lei ne’e aprezenta hosi Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómiku, Joaquim Amaral no Sekretária Estadu no Kooperativa, Elizário Ferreira.

Portavós Governu ne’e dehan, alterasaun ne’e ho objetivu atu reforsa estrutura órgaun sira servisu iha Sekretaria Estadu ne’e.

Jornalista: Antónia Gusmão

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here