Pasajeiru sira tun hosi Aviaun Qantas, iha Aeroportu Comoro, kuarta (24/03). Imajen/Natalino Costa

DILI, 24 marsu 2021(TATOLI)—Aviaun Qantas tipu VH-XZG voo hosi Austrália Norte, Darwin to’o iha Aeroportu Internasionál Prezidente Nicolau Lobato, Comoro, Dili, iha tuku 11:28, ne’ebé tula pasajeiru 20, kompostu hosi adultu 19 no labarik kiik ida.

Tuir Adidu Traballadór Austrália hosi Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE), Tomás de Araujo Guterres, traballadór hirak ne’e deside fila tanba kontratu serbisu  hotu  no balun iha problema família.

“Ita-nia traballadór sira durante ne’e serbisu iha SWP dezde tinan 2019, maibé sira-nia kontratu ramata no deside informa ba Konsuladu Austrália no parte Konsulladu esforsu hodi ohin konsege lori fila sira,”Adidu informa iha Aeroportu Comoro, kuarta ne’e.

Nia dehan, hafoin sai hosi aeroportu, traballadór sira sei tama kuarentena durante loron-14 tuir instrusaun ekipa saúde nian.

Aleinde ne’e, viajen ne’e inklui mós pasajeiru estrajeiru balun, ne’ebé serbisu iha área konstrusaun públika.

Aviaun ne’e hosi Darwin la tula ekipamentu maibé tula de’it pasajeiru no tuir ajenda sei aranka filafali bá Darwin tuku 13:20 lorokraik.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here