Don Basílio re-inaugura Parókia Santo António Baucau. Imajen TATOLI/Francisco Simões.

DILI, 16 marsu 2021 (TATOLI)—Bispu Dioseze Baucau, Don Basílio do Nascimento, hateten iha situasaun serka sanitaria ba Munisípiu Baucau no Viqueque mak Dioseze Baucau deside festa mahein São José nian sei la selebra iha loron 19 marsu no sei selebra fila-fali iha loron seluk bainhira situasaun normál.

“Ha’u informa ba Dioseze tomak katak festa mahein São José nian lahalo iha tinan ne’e, iha loron 19 marsu hanesan baibain no sei muda ba loron seluk. Ordenasaun diakonu seminarista rua, João Paulo no Claudino sei muda hotu ba loron seluk,” Bispu Dioseze Baucau, Don Basílio do Nascimento, hateten liuhosi komunikadu imprensa ne’ebé hala’o iha Munisípiu Baucau, segunda ne’e.

Don Basilio hatutan, tanba atensaun boot ba Munisípiu Baucau-Viqueque mak di’ak liu prevene situasaun iha dioseze tomak, hodi fó hatene ba Na’ilulik no sarani hotu iha Dioseze Baucau nian katak durante tempu ne’e sei laiha misa, nein loro-loron no sei laiha misa domingu nian ba povu.

“Amu sira, sei selebra mesak no komunidade religioza bele iha misa, ba de’it sira-nia komunidade iha sira-nia konventu, sein partisipasaun povu nian,” Don Basilio hateten.

Kona-ba semana santa, Don Basilio haktuir, sei haree took evolusaun COVID-19 nian sei sai oinsá no departamentu hotu-hotu iha servisu sentrál dioseze nian sei taka to’o iha 29 marsu, no funsionáriu sira seli la hala’o servisu.

Bispu Dioseze Baucau ne’e hateten, amu sira ne’ebé iha posibilidade uza teknolojia komunikasaun nian atu sarani sira bele tuir misa sira loro-loron no domingu nian liuhosi dalan mídia.

“Ba sarani hotu-hotu, iha tempu provasaun ida-ne’e, ita entrega buat hotu iha Maromak Nia liman maibe akompana mos ita-nia provasaun ho orasaun ba Maromak makaas liután,” Don Basilio do Nascimento hateten.

Jornalista: Osória Marques

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here