Membru PN hosi Bankada FRETILIN, Antoninho Bianco. Imajen/ Egas Cristovao

DILI, 12 marsu 2021 (TATOLI)—Prezidente Komisaun D ne’ebé trata asuntu Ekonomia no Dezenvolvimentu, Deputadu Antoninho Bianco, hateten konfinamentu obrigatóriu ne’e fó impkatu ba atividade ekonómika iha Sidade Dili maibé saúde públika (SP) ne’e importante liu iha propagasaun surtu COVID-19.

Notísia Relevante: Deputadu sira propoin konfinamentu obrigatóriu iha territóriu nasionál

Nia esplika, aplikasaun konfinamentu obrigatóriu ne’e tanba moras COVID-19 ne’e no regra ne’e rekomenda hosi Sala Situasaun-Sentru Integradu no Jestaun Krize (CIGC-sigla portugés) atu Governu tenke tuir, no Estadu iha kompromisu atu ema labele mate tanba hamlaha.

“Ita-nia misaun agora ne’e oinsá mak prevene no kombate moras atu ema labele mate tanba COVID-19. Segundu, kompromisu Etadu tomak mak ema labele mate tanba hamlaha, ne’e Governu asume ida-ne’e. Agora ema labele mate hamlaha entaun negosiante sira mós labele hamlaha maibé saúde públika ne’e importante liu iha situasaun atuál,” Deputadu Antoninho Bianco informa ba jornalista sira, iha resintu Parlamentu Nasionál, sesta ne’e.

Prezidente Komisaun D ne’e akresenta, negosiante sira oinsá mak fa’an sasán maibé tenke kumpre distansiamentu sosiál, uza maskára no fase liman beibeik ho sabaun hodi ema idak-idak halo prevensaun ba moras ne’e.

“Presu foos tenke kontrola, ne’ebé aspeitu ekonómiku mós Governu hanoin, aspeitu saúde mós Governu hanoin tanba Governu ukun ba ema, entaun oinsá mak ema-nia nesesidade bázika ne’e bele iha,” nia dehan. 

Nia parte haree moras ne’e iha sidade Dili mak perigozu liu, munisípiu sira kuaze kontroladu, ne’e tanba Sala Situasaun mak rekomenda.

“Ne’ebé lalika pesimista tanba Governu no ita hotu preokupa ba ema-nia moris, aplikasaun regra liga mós ba ema-nia moris, maibé saúde públika ne’e importante liu, kuandu to’o ikus mate ne’e Maromak nia obra ona. Ita esforsu ema labele mate. Ita moris mós Maromak nia obra no mate mós Maromak nia obra,” nia dehan. 

Notísia Relevante: Serka sanitária: bandu kualker via dezlokasaun hosi munisípiu mai Dili

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here