Xefe Suku Bibileo, Maria Odete dos Anjos Amaral. Imajen/Natalino Costa

VIQUEQUE, 08 marsu 2021 (TATOLI)–Xefe suku Bibileo, postu administrativu Viqueque, munisípiu Viqueque, Maria Odete dos Anjos Amaral, hateten uma-kain balun iha aldeia tolu iha suku Bibileo durante ne’e konsumu de’it bee mota.

“Komunidade sira iha aldeia Haesae, Mane-klaran no Hare-oan, hamutuk uma-kain 100-resin maka konsumu hela bee mota,” Xefe suku Maria Odete, informa ba Agência TATOLI, iha salaun administrasaun minisípiu Viqueque, bainhira partisipa iha sosializasaun mapamentu risku dezastre naturál, ne’ebé realiza hosi Institutu Petróleu no Jeolojia (IPG, sigla portugés), segunda ne’e.

Tuir líder komunitária ne’e, komunidade iha aldeia tolu susar asesu ba bee-moos tanba hela iha parte foho.

Aleinde ne’e, komunidade sira iha área ne’e mós seidauk asesu ba eletrisidade.

“Komunidade 100-resin, aleinde susar asesu bee-moos, sira mós seidauk asesu eletrisidade, tanba ne’e ha’u husu Governu atu matan ba kestaun ne’e hodi komunidade bele sente naroman,” nia akresenta.

Husu konstrui ponte iha suku Bibileo

Biban ne’e, nia husu autoridade lokál no Governu konstrui ponte ida iha suku Bibileo, tanba mota iha suku Bibileo no estrada kuaze metru ida.

“Iha tinan 2017, mota konsege lori labarik ida, tanba aldeia tolu besik mota, entaun kuandu udan boot, tenke hein to’o para maka komunidade bele la’o, maibé momentu ne’ebá alin ida ba eskola liu mota no mota lori nia,” Maria Odete haktuir.

Aleinde ne’e, tanba laiha ponte, komunidade sira bainhira atu ba konsulta ka partu, tenke hakuur mota ho kuda, la’e médiku ba komunidade nia hela fatin hodi fó tratamentu.

Tuir Xefe suku, komunidade sira iha aldeia tolu ne’e susar tebes atu bá villa fa’an sira-nia produtu.

“Ha’u halo ona proposta ba Ministériu Obra Públika atu halo ponte ida hodi iha inter ligasaun komunidade sira iha mota sorin, nune’e bele fasilita sira hakat mai iha sede suku ou villa. Ha’u husu Governu tau atensaun ba kestaun ne’e, tanba ida-ne’e maka komunidade presiza, husu Governu nia tulun rezolve ho emerjénsia, ita labele husik komunidade hela iha situasaun ne’e,” nia hatutan.

Kona-ba estrada, Xefe suku Bibileo, dehan bainhira atu bá Viqueque villa, maski iha kondisaun ladún di’ak, maibé parte International Labour Organization (ILO) hahú halo reabilitasaun.

Suku Bibileo, kompostu hosi aldeia Lakuwai, Waebae, Haesae, Mane-klaran no hare-oan, ho populasaun hamutuk 4.085, kompostu hosi mane 2.094 no feto 1.991, hosi uma-kain 811 (sensus 2015).

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here