Diretór Jerál Empregu SEFOPE, Paulo Alves. Imajen/Mídia SEFOPE

DILI, 04 marsu 2021 (TATOLI)—Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) komprometidu kontinua envolve feto iha formasaun profisionál, nune’e kapasita sira atubele kompete iha merkadu traballu.

“SEFOPE halo nafatin promosaun kada tinan hodi haruka traballadór sira ba serbisu iha kompaña lokál sira-ne’ebé eziste ona Timor-Leste,” Diretór Jerál Empregu, Paulo Alves, informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, edifísiu SEFOPE, Caicoli, kinta ne’e.

Nia rekoñese, situasaun COVID-19 impede joven atu  asesu empregu, tanba ne’e mak iha 2021, iha ona Institutu Nasionál Dezenvolvimentu Mão de Obra (INDMO) hodi ajuda serbisu SEFOPE.

“Bainhira joven sira hetan sertifikadu, bele korresponde ho nesesidade indústria merkadu internasionál hanesan Austrália, Asosiasaun Nasaun Sudeste Aziátiku (ASEAN, sigla inglés)  no rai seluk tan,” nia akresenta.

Diretór ne’e konsidera, dezafiu boot Timor-Leste mak polítika investimentu ba sistema formasaun téknika sei menus tebes, tanba dalaruma traballadór sira la bele halo adaptasaun ho ekipamentu ka feramenta sira.

“Ita seidauk iha koñesimentu naton atubele halo kompetisaun ho nasaun sudeste aziátiku seluk, tanba ne’e mak bainhira SEFOPE fó subsídu ba sentru formasaun hamutuk 25, iha tempu ne’e sempre enkoraja sira,” nia hatutan.

Maski nune’e Governu iha polítika atu garante Timor-Leste ninia kualidade mão de obra.

“Ha’u fó ezemplu ki’ik iha Fatumaka, ekipamentu ne’ebé mak sira halo introdusaun iha ne’ebá tuan maibé utiliza nafatin to’o agora, enkuantu nesesidade indústria merkadu agora ne’e foun no traballadór sira ejizi tenke hatene opera ekipamentu modernu. Problema ne’e mak seidauk halo investimentu maka’as iha polítika ida-ne’e,” nia hatutan.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here