Atividade IGE iha terrenu normaliza ponte estragu kauza udan boot. Imajen/Mídia MOP

DILI, 04 marsu 2021 (TATOLI)—Instututu Jestaun Ekipamentu, Institutu Públiku (IGE,I.P, sigla portugés) foin lalais ne’e loke ona konkursu hodi kompañia sira bele kompete ba manutensaun mákina pezadu ne’ebé avaria ona hamutuk 32.

Tuir Prezidente Konsellu Administrasaun IGE,I.P, Ermenegilda da Costa Laurentina, bazeia ba ekipa avaliasaun dokumentu, manan-na’in maka Indo Traktor, ne’ebé hetan kontratu durante tinan-ida ho valór orsamentu $250.000.

“IGE kontrata Indo Traktor, ne’ebé fornese pesa mai instututu no hahú halo manutesaun ba mákina pezadu hamutuk 32 iha fulan-janeiru, iha edífisiu IGE nian,” Prezidente IGE informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Caicoli, kinta ne’e.

Mákina pezadu ne’ebé halo manutesaun ho tipu hanesan mákina bulldozer D85, bulldozer D41, bulldozer 68, bulldozer 65, eskavator sira, exsa roda no exsa estandar, mobile crane, loader komatsu no silintru inklui mákina pezadu seluk tan.

“Mákina ne’e iha tipu rua ho kór tolu, ne’ebé kor ida mutin ne’e doasaun hosi Japaun ne’ebé fó ba IGE, enkuantu kor kinur ne’e Governu mak sosa fó ba IGE atu fó apoiu serbisu iha terrenu,” nia akresenta.

Presponsável ne’e dehan, razaun halo manutensaun tanba mákina hirak ne’e avaria no mákina ne’ebé fornese hosi nasaun Japaun ne’e prodús ba militár sira, ne’ebé ninia pesa susar atu hetan iha merkadoria.

Maski nune’e, orsamentu 2021 prevee millaun $2 atu sosa mákina foun atubele apoia serbisu estrada nasionál ho urbana.

Ministru Obra Públika, Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires iha ona planu atu institutu ne’e bele envolve iha konstrusaun estrada nasionál no urbana

“Ami atu kaer serbisu ida-ne’e tenke prepara rekursu, ne’ebé ami prevee ona millaun $2 atu sosa mákina atu apoiu ami-nia serbisu,” nia hatutan.

Jornalista: Florêncio Miranda Ximenes

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here