Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen TATOLI/António Gonçalves

ERMERA, 26 fevereiru 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira, enkoraja manorin-na’in sira atu harii kooperativa kréditu ida iha suku Goulolo, postu administrativu Letefoho, munisípiu Ermera.

“Ha’u-nia rekomendasaun, se bele hahú hosi profesór sira harii kooperativa kréditu, tanba kooperativa kréditu ne’ebé susesu iha Timór ne’e barak maihosi profesór sira,” Sekretáriu Estadu Elizário hato’o diskursu iha atividade sensibilizasaun lala’ok kooperativa, iha salaun kapelaun suku Goulolo, sesta ne’e.

Governante ne’e konta tuir, bainhira lidera kooperativa kréditu Federasaun Hanai Malu (FHM), hosi kooperativa 70-resin ne’ebé eziste iha Timór, sira ne’ebé susesu liu ninia dirijente maioria profesór.

Tanba ne’e, nia husu ba profesór sira iha eskola ida-idak bele promove no harii kooperativa kréditu no parte SEKoop hele delega ekipa ida tun hodi fó formasaun aumenta koñesimentu kona-ba kréditu.

Iha fatin hanesan, Reprezentante Administradór postu administrativu Letefoho, Adolfo Soares, dehan nia parte halo ona negosiasaun ho parseiru internasionál balun hanesan Mercy Corps atu hamutuk ho komunidade hakiak ikan.

“Ohin loron komunidade maioria sei dependente no lakohi kria inisiativa rasik. Ida-ne’e mak kestaun ida tanba mentalidade ne’e. Agora oinsá bele muda ema-nia mentalidade, presiza sosializasaun atu sira bele iha iha kompreensaun,” nia akresenta.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here