Komunidade Suku Belulik Leten, Postu Administrativu Fatumea, Covalima, entuziazmu partisipa iha teste swab COVID-19. Imajen Tatoli/Eugénio Pereira.

DILI, 25 fevereiru 2021 (TATOLI)—Institutu Nasionál Siénsia Teknolojia (INCT sígla portugés) promove diskusaun, atu fó apoiu ba mekanizmu vasinasaun COVID-19, liu hosi meza redonda ne’ebé envolve péritu-sira hosi instituisaun oioin, iha salaun Delta Nova, kinta ne’e.

Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, José Cornélio Guterres, hateten diskusaun meza redonda ne’e nu’udár alternativa ida hodi hatuur mekanizmu-ruma, no bele rekomenda ba Governu atu implementa vasinasaun ne’e iha TL.

“Ita konsidera vasinasaun ne’e di’ak duni tanba péritu-sira iha mundu halo ona estudu. Tanba ne’e, bele implementa mós iha TL, maibé tenki halo diskusaun no peskiza hodi haree efeitu-sira,” José Cornélio Guterres hateten ba jornalista-sira.

Maski la sita pontu importante ne’ebé sei rekomenda, maibé Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT ne’e sei aprezenta nu’udár rekomendasaun ne’ebé bele tulun Governu iha prosesu implementasaun vasinasaun ne’e.

Diskusaun meza redonda ne’e partisipa hosi péritu-sira hosi Ministériu Saúde, Organizasaun Mundiál Saúde, reprezentante autoridade Munisipál-balun, reprezentante hosi Polísia Nasionál Timor-Leste, reprezentante hosi Ensinu Superiór Públiku no Privadu-sira.

INCT nu’udár sentru peskiza ba dezenvolvimentu Akadémiku no Ensinu Superiór-sira hodi halo inovasaun, ho nia estatutu hatuur iha Dekretu-Lei númeru 23 /2014, loron 3 Setembru.

Jornalista: Tomé Amado

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here