Prezidente Komisaun B (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa), José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, Imajen/Dok.Tatoli

DILI, 18 fevereiru 2021 (TATOLI)–Reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasionál, husu komunidade iha munisípiu Bobonaro no Covalima atu koopera ho autoridade defeza no seguransa kontrola movimentasaun ilegál.

Notísia Relevante: PN husu MEJD hasai desizaun ba atividade eskolár iha Bobonaro-Covalima

Prezidente Komisaun B (Negósiu Estranjeiru, Defeza no Seguransa), José Agostinho Sequeira ‘Somotxo’, hateten xave atu ema labele tama ilegál iha komunidade sira-nia leet mak koopera ho autoridade defeza no seguransa sira iha fronteira.

“Governu lockdown ba munisípiu Bobonaro no Covalima, atu asegura ema labele kontinua tama ilegál ne’e, komunidade sira presiza servisu hamtuk ho ita-nia militár no polísia sira. Ne’e mak importante,” nia informa ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Prezidente Komisaun B fó hanoin ba joven sira atu servisu hamutuk ho polísia no militár hodi kontrola movimentasaun ilegál ne’e.

Tanba, tuir nia, propagasaun surtu COVID-19 ne’e iha Atambua númeru sa’e makaas.

Nia fó hanoin ba Governu liuhosi Ministériu Saúde atu fasilita ekipamentu pesoál adekuada liña frente sira hodi monitoriza movimentasaun ilegál iha área fronteira.

Notísia Relevante: Reuniaun KM: deside bandu deslokasaun munisípiu seluk bá Bobonaro-Covalima

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here