Assembleia dahuluk KKM ne’ebé realiza iha Federasaun Hanai Malu, Bairro Pité, kinta (18/02). Imajen TATOLI/Natalino Costa

DILI, 17 fevereiru 2021 (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira husu ba Kooperativa  Kamponeza  Maubere (KKM) bainhira formaliza-an hanesan organizasaun, tenke serbisu hamutuk ho agrikultór sira hodi hasa’e produsaun kontribui ba ekonomia.

“Ha’u husu ba sira atu serbisu hamutuk ho ita-nia agrikultór sira liuhosi haforsa agrikultór hasa’e produsaun, nune’e bele dezenvolve ekonomia rai laran,” Sekretáriu Estadu informa hafoin partisipa Assembleia dahuluk KKM, ne’ebé realiza iha Federasaun Hanai Malu, Bairro Pité, kuarta ne’e. 

Tuir governante ne’e, kooperativa moris la’ós atu husu osan de’it, maibé prodús osan, tanba ne’e tenke halo jestaun ho di’ak atu kooperativa bele iha sustentabilidade.

Atu garante sustentabilidade kooperativa ne’e, SEKoop sei kria polítika hodi foka ba edukasaun hodi bele hakbiit KKM kontinua eziste.

“SEKoop sei asegura agrikultura liuhosi kria merkadu ba membru kooperativa sira, nune’e iha merkadu permanete ba produtu ne’ebé iha no bele lori ba merkadu hodi fa’an, nune’e produtu labele lakon,” nia akresenta.

Iha fatin hanesan, Koordenadór Jerál KKM, Almerindo Oliveira da Silva, hateten kooperativa ne’e eziste atu transforma mentalidadee agrikutór sai modernu no agro komérsiu.

“Durante tinan 20 nia laran, laiha ema ruma mak bele tulun agrikultór maibé ho ezistensia Kooperativa  Kamponeza  Maubere sei tulun hasa’e produsaun hodi bele komersializa iha merkadu,” nia dehan.

KKM daudaun iha membru 48 ne’ebé reprezenta munísipiu na’in-rua no kada postu  administrativu na’in-ida.

Produsaun ne’ebé kooperativa ne’e prodús durante ne’e maka kafé, batar, foos, fore keli, modo no fore mungu, ne’ebé durante ne’e sira halo ona distribuisaun ba merkadu.

Entertantu, durante programa Cesta Bázika, KKM kontribui ona produtu hamutuk kilograma 200 ba distribuisaun.

Assembleia sei termina iha sábadu (20/02) agora hodi hili estrutura foun. 

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here