Hakerek nain, Rosário S. Araújo.

Hosi:

Rosário S.Araújo

Pergunta klásika ne’ebé laiha ema ida sei la fó resposta di’ak tuir siénsia mak “saida mak sei akontese ba ema ida ne’ebé enfrenta  hamlaha iha tempu naruk bainhira hetan ai-han iha sira nia oin?” resposta sientifiku mak “ai-han hirak ne’e sei han mohu no sei la husik restu uitoan mos”, resposta sira ba argumentu ne’ebé naturalmente  sei justifika katak tanba ema ne’ebé hamlaha iha tempu ida mak naruk sei han hotu saida mak bainhira nia hasoru iha nia oin, sei laiha tan dúvida no pergunta ba ai-han hirak ne’e sé nian?.

Ilustrasaun iha leten nu’udar metafora husi relidade moris loron ba loron nian ne’ebé akontese iha Nasaun ida, mezmu la akontese loloos tuir ilustrasaun ida ne’e, maibé dala-ruma akontese iha eskalun ida mak ki’ik  iha momentu ne’ebé la hanesan, tanba ne’e hanoin hirak ne’e nu’udar analojia  ne’ebé kuaze modelu sira diferente maibé iha kontestu no dimensaun ne’ebé la hanesan.

Saida mak sei mosu bainhira ema nu’udar umanu enfrenta hamlaha ne’ebé króniku tebes, tanba laiha servisu iha tinan naruk no derepente de’it hetan poder iha Estadu ka sai makaer ukun ida? Povu iha kontestu  ne’e la’ós de’it povu ki’ik no kbiit laek sira ne’ebé teki-teki hetan ai-han maibé refere mos ba povu ka ema elite sira, ne’ebé ho nia versaun no dimensaun hamlaha no ai-han ne’ebé diferente.

Ba “hamlaha” ne’ebé seriu no króniku nu’udar hamlaha ida mak klasifika iha nivel “Dezempregu intelektuál” katak laiha servisu própriu ida mak produtivu hodi sustenta moris família nian iha vida normál, maibé finje servisu no involve atividade iha organizasaun ruma. Nune’e ai-han ne’ebé mensiona iha pergunta klásiku ne’e refere liu ba grupu elite sira ne’ebé iha poder, bainhira ema ida laiha servisu ne’ebé produtivu ka la hetan servisu iha tempu naruk nune’e sai dezempregu intelektuál, derepente hetan poder mak sei sai marzen no potensia monu ba korrupsaun! Nune’e hanoin seluk husi ida ne mak karik korrupsaun ne’e parte ba fenómenu natureza? klaru katak asuntu korruptu ne’e sei la diskute ho siénsia, tanba kauza husi degradasaun morál.

Tinan 21 depois Timor-Leste hetan independénsia hahú hahoris ema matenek no intelektuál barak, maibé korrupsaun  eziste nafatin, ativista joven lubun ba lubun ne’ebé involve barak iha polítiku Estadu no asumi pozisaun no kargu sira mesak importante de’it maibé monu ba korrupsaun, atu justifika katak fenómenu hirak nu’udar fenómenu morál, la’ós asuntu lei (siénsia) faktu hatudu katak Estadu prodús ona lei inan no lei oan barak inklui  despazu ministeriál sira ne’ebé  apoiu orgaun judisiáriu no ezekutivu nia servisu, maibé poder iha ezekusaun ladauk hatudu sinais di’ak ba luta kontra korrupsaun, tanba asuntu ezekusaun haree nu’udar ai-han ne’ebé bele iha risku hamosu komersializaun lei hodi promove no haburas de’it politizasaun ba lei ne’e rasik iha futuru oin mai, ida ne’e mak akontese nafatin sei hamosu dis-obiedénsia ba lei iha nivel ne’ebé aas tebes.

Tanba ne’e ha’u hanoin, karik la’ós asuntu diskusaun ne’e atu foka de’it ba problema korrupsaun no oinsá halo maneira prevensaun espesífiku liu tuir kontestu lei nian, maibé eskritór hakarak tau mos hanoin balun liga ba asuntu oinsá leitór sira hatene buka tuir nia kauza no impaktu sira mak nakait ba hamlaha no poder ne’ebé kauza ba sofrimentu naruk povu no Nasaun nian ne’ebé afeta ba kiak no mukit króniku sira iha Nasaun foun ida ne’e.

Makaer ukun sira nia kna’ar mak oinsá asegura katak povu ne’e tenke hetan edukasaun kualidade no saúde ne’ebé di’ak atu Nasaun iha nia sustentabilidade nafatin, fatór edukasaun no saúde sai kauza ba  hamosu kiak no mukit ne’ebé króniku iha Nasaun ida, fatór edukasaun no saúde labele abandona ba povu sira iha Estadu ida, tenke iha mudansa no reformasaun sistema totál no periódiku ba polítiku Estadu nian ba asuntu halakon kiak no mukit liuhusi hasae kualidade edukasaun no saúde hodi hakotu korente kiak no mukit iha sosiedade ida ne’e, bainhira laiha sustentabilidade  no mudansa ba sistema edukasaun no saúde afeta direta ba dezempeñamentu jerasaun foun ne’ebé sei kontinua lori Nasaun ba oin, kualifikasaun jerasaun foun depende kualidade inan feton sira, espesialmente inan feton sira ne’ebé sei hahoris oan sira ne’ebé sei eduka no tau matan ba asuntu saúde nian, oinsá feto sira menus no laiha kualifikasaun edukasaun no koñesementu iha área saúde nian ho di’ak iha uma hodi eduka oan sira menus? Sei afeta ba dezenvolvimentu Nasaun nian, mortalidade entre inan isin rua no labarik sira, má nutrisaun sei aumenta aas ba nafatin ida ne’e sai risku ba rekursu umanu Nasaun nian iha futuru, inan feton  barak ne’ebé mate bainhira partu no labarik sira mak enfrenta má nutrisaun aas teb-tebes iha Ázia pasífika (tuir dadus banku mundiál nian) kauza sira tanba literásia no menus koñesementu ba edukasaun  no saúde sai ameasa ba kualifikasaun jerasaun foun, bainhira polítika Estadu la tau prioridade aas ba área hirak ne’e  kauza ba Estadu.

Globalizasaun nu’udar polítika Nasaun avansu sira nian ne’ebé moris iha era teknolojia no modernizasaun, apoiu polítiku no finanseira inklui rekursu umanu ne’ebé sufisiente, kestaun hirak ne’e sei sukat iha Estadu Timor-Leste nia planu no programa dezenvolvimentu nasionál ba oin, Nasaun tenke iha rekursu umanu sufisiente hodi kompete ho Nasaun seluk, nune’e de’it mak sei lori Timor-Leste ba oin hodi bele hamoris Nasaun nia progresu nu’udar Estadu ida, program dezenvolvimentu edukasaun no saúde tenke sai programa prioridade nasionál iha governasaun saida de’it, prioridade ba área rua ne’e laiha opsaun hodi diskute, aprende husi Nasaun sira seluk nia susesu la’ós tanba sira riku mina rais no osan mean ka mutin maibé sira nia rekursu umanu no programa saúde ne’ebé iha sustentabilidade ba oin nafatin, edukasaun no saúde Estadu nia obrigasaun  tomak hodi  kria no tau prioridade investimentu boot iha área hotu maibé liu liu área tékniku no indústria tenke investe ho kualidade ida mais altou atu ita nia ema bele kompete iha mundu globalizasaun indústria no teknolojia, Estadu nia obrigasaun no polítiku nain sira nia  autoridade iha dever morál atu halo esforsu oioin ba asuntu relevante hirak ne’e.

Ida ne’e mak ema hotu nia mehi ba dezenvolvimentu ne’ebé ezije kompromisu polítiku sira nia hahalok no mentalidade ba inovasaun foun hodi muda atetude sosiedade sira sai ema badinas servisu, respeitu tempu, hadomi nia ambiente sira, respeitu ba nai ulun sira no respeitu mutua ba diversidade sira, nune’e sosiedade hakat ho prinsípiu ida de’it hodi transforma moris ne’ebé kiak no mukit ba sosiedade ida mak iha valór ba Nasaun foun ida ne’e, tinan lima oin mai sei fiar katak reprezentante povu sira sei asina kontratu ho povu atu halo saida de’it durante mandatu tinan lima nia laran, kontratu eleitorál ne’ebé povu tenke esklaresidu no kumpriende duni saida mak sei mosu iha tinan lima oin mai depois mandatu foun estende, ita nia esperansa di’ak ba Nasaun sei mosu no faktu sira sei sai realidade ida ke la’ós retorika no mehi de’it iha surat tahan leten, maibé apresiasaun, tanba povu hetan ho matan no kaer ho liman saida mak sira nia hakarak husi ukun nain sira.

Ita mos labele dezafia malu katak ita mak moos liu no nein halo korruptu ruma durante ita nia moris tomak, ita la halo korruptu karik tanba ita ladauk sente saida mak ukun no poder ho autoriedade ida mak aas iha Estadu ida ne’ebé sempre hasoru bebeik tentasaun boot, bainhira ita hetan ona pasta hafoin ukun no nein monu ba tentasaun ka asneira saida de’it durante ukun foin mak sukat ita nia án katak ita mos elementu importante ida ne’ebé Nasaun sura nu’udar postura ida mak nein komite korruptu iha nia vida, vida servi bainhira asumi kargu importante sira iha Estadu ida.

Leitór sira atu konklui ha’u nia artigu ida ne’e ha’u hakarak hatete katak ita nia servi di’ak ba Nasaun mak tenke hatudu nia efidénsia konkreta liu husi hahalok ne’ebé tenke respeitu nafatin ema seluk nia sasan, mezmu ita hamlaha iha tinan naruk nia laran, maibé ita rejeita atu han hotu ema seluk nia direitu ne’ebé la merese ba ita atu han.

Leolsae, 16 fevereiru 2021

 Hakerek na’in servisu iha Komisaun Anti Korrupsaun

Artigu ne’e opiniaun pesoál la reprezenta instituisaun ne’ebé halo knaar ba.

Karik iha hanoin ruma bele kontaktu ba

Hp:+ 670  7732 6592

Email: rosariosalsinha@cac.tl

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here