Prezidente Komisaun D, ne’ebé trata asuntu ekonomia no dezenvolvimentu, Deputadu Antoninho Bianco. Imajen TATOLI/Egas Cristovão

DILI, 10 fevereiru 2021 (TATOLI)Komisaun D Parlamentu Nasionál (PN), ne’ebé trata asuntu ekonómia no dezenvolvimentu, halo vizita traballu ba Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál no Empregu (SEFOPE) no iha vizita ne’e identifika kondisaun ladún favorável.

Prezidente Komisaun D, Antoninho Bianco, hateten vizita ne’e rasik nu’udar vizita traballu ne’ebé parte komisaun halo ba iha instituisaun responsabiliza ba área ekonomia.

“Ohin ami identifika problema, kondisaun espasu traballu ou bele dehan edifísiu ne’e kleur ona. Ninia kobe house ba Institutu Dezenvolvimentu  Mão de Obra (INDMO) nia a’at ona no agora sira muda fali ba fatin seluk ne’ebé kondisaun traballu laiha espasu,” Prezidente Komisaun D dehan ba jornalista sira, hafoin ramata vizita ba edifísiu SEFOPE Caicoli, kuarta ne’e.

Ho kondisaun ne’e, obriga parte INDMO tenke ba aluga edifísiu seluk hodi halo serbisu.

Aleinde ne’e, ekipa komisaun nota mós edifísiu Inspesaun Jerál Traballu ho kondisaun a’at hotu no agora aluga fali iha fatin seluk.

Nune’e mós, espasu ba iha Diresaun Rekursu Umanu SEFOPE mós ladún di’ak ona, tanba okupa kobe house ne’ebé ho kondisaun la favorável halo udan-bee bele tama nakonu no estraga ekipamentu sira ne’ebé maka iha laran.

“Kondisaun sira ne’e bele fó impaktu ba l serbisu SEFOPE no bainhira kompañia sira halo reuniaun arbitrajen bainhira iha kazu ruma,” nia akresenta.

Iha biban ne’e, dirijente sira eziji Komisaun D atu fó hanoin ba ministériu tutela atubele rezolve.

“Sira hatama proposta tinan-tinan ba komisaun revizaun orsamentu atu husu harii edifísiu ba sira  maibé nunka liu. Agora orsamentu laiha maibé ba oin dezeñu iha ona no Komisaun D atu haree kestaun  ne’e,” Deputadu Bankada Governu ne’e hatutan.

Maski nune’e, Komisaun D sei fó apoiu polítiku ba SEFOPE hodi nune’e enkoraja halo serbisu maski situasaun espasu traballu ladún di’ak.

“Labele dezanima, tenke nafatin ho espíritu serví rai ne’e hodi hala’o servisu. Apoiu seluk Komisaun D ba SEFOPE mak kuandu proposta orsamentu ne’ebé liga ba konstrusaun edifísiu karik Governu aprezenta, Komisaun D sei a-favór atu nune’e bele kria kondisaun espasu serbisu ne’ebé di’ak,” nia tenik.

Deputadu Bankada FRETILIN ne’e promete Komisaun D sei apoiu SEFOPE hodi kompleta lei sira ne’ebé nesesáriu no pertinente ba nesesidade instituisaun.

Jornalista: Natalino Costa

Editora: Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here