Prezidente KFP, Faustino Cardoso. Imajen TATOLI/António Goncalves.

DILI, 09 fevereiru 2021 (TATOLI)–Prezidente Komisaun Funsaun Públika (CFP-sigla portugés), Faustino Cardoso, konsidera autorizasaun lejizlativa ne’ebé autoriza hosi Parlamentu Nasionál sai baze fundamentál hodi regula funsionamentu Administrasaun Públika (AP) ho uniformidade.

Notísia Reprezentante: PN aprova proposta-lei baze jerál administrasaun públika

“Ba ha’u haree katak proposta-lei ida-ne’e fó vantajen di’ak atu bele iha regra ba ema hodi harii ka halo funsionamentu ho uniformidade (keseragaman), armonia, lae idak-idak halo konforme nia hakarak. Define estrutura boot ka kiik konforme nia hakarak, define estrutura salariál mós konforme nia hakarak. Ida-ne’e sai nu’udar baze hodi define ba-oin,” Prezidente CFP, Faustino Cardoso, informa ba Agência TATOLI hafoin akompaña prosesu diskusaun no aprovasaun ba autorizasaun lejizlativa ne’e iha Parlamentu Nasionál, tersa ne’e.

Prezidente Komisaun Funsaun Públika ne’e hateten, Governu sei apresia ho regra sira liuhosi dekretu-lei ida-ne’e durante loron 180.

Nia hatutan, dekretu-lei ne’ebé sei prodús hosi Governu ne’e sai nu’udar baze fundamentál hodi haree kona-ba funsionamentu organizasaun iha administrasaun públika hodi regula administrasaun ho natureza direta, indireta no autónoma.

Nia haktuir, Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Manuel Leite Magalhães, fó-sai katak autorizasaun lejizlativa ida-ne’e la abranje situasaun no estatutu CFP tanba CFP regula ho lei.

Maibé tuir Prezidente CFP nia entendimentu, bainhira iha ona dekretu-lei ne’ebé ko’alia kona-ba regra jerál funsionamentu administrasaun públika nian sei abranje mós CFP, signifika bele akontese iha futuru CFP bele regula de’it ho dekretu-lei la’ós lei ona.

Prezidente CFP rekoñese to’o ohin Timor-Leste seidauk iha baze jerál ba organizasaun administrasaun públika tanba ne’e Governu iha razaun husu autorizasaun ba Parlamentu Nasionál.

Nia dehan, iha funsaun públika presiza iha garantia hodi nune’e bele servisu ho parsiál, independente no la hali’is ka sadere ba kór partidu maibé tane aas liu mak profisionalizmu, servisu ho kualidade, responsabilidade no integridade.

Nia dehan, iha administrasaun públika Timor-Leste nian presiza hadi’a iha jestaun rekursu umanu, kontrolu internu no mós hadi’a prosesu rekrutamentu.

Nune’e mós presiza hadi’a nomeasaun sira-ne’e tanba tenke bazea ba méritu iha servisu administrasaun públika.

“Ita nakloke ba reforma maibé la’ós reforma radikál, reforma ida-ne’ebé atu sobu estrutura ne’ebé fó kustu todan. Kustu ne’ebé mak iha-ne’e invez aloka tiha ba interese dezenvolvimentu ba povu nian, ita ba fali sobu sistema depois hadi’a fali, tenke selu fali asesór sira ho kustu ne’ebé aas hodi hatuur fila-fali sistema ne’ebé mak ita sobu ne’e. Ne’e mak preokupasaun,” nia akresenta.

Prezidente CFP hakarak envolve iha prosesu elaborasaun dekretu-lei ne’e maibé depende ba ministériu kompetente hodi nakloke ba ideia sira hosi CFP.

“Ba interese Estadu ita hotu tenke prontu servisu hamutuk,” nia hateten. 

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here