Prezidente Komisan C, Deputada Maria Angelica Rangel. Imajen/Antonio Goncalves

DILI, 04 fevereiru 2021 (TATOLI)–Parlamentu Nasionál (PN) sei halo diskusaun ba proposta lei Enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu no Jestaun Finanseira Públika hodi halo revizaun ba Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira (LOGF-sigla portugés).

Proposta-lei ne’e aprezenta hosi Ministériu Finansa (MF) no plenária Parlamentu Nasionál baixa ona proposta-lei Númeru 27/V (3ª) kona-ba Enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu no Jestaun Finanseira Públika ne’e ba Komisaun C iha tersa-feira loron 02 fulan fevereiru tinan 2021.

Prezidente Parlamentu Nasionál, Deputadu Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, fó prazu loron 40 ba Komisaun C (Finansa Públika) hodi halo análize hafoin aprezenta relatóriu no paresér ba plenária.

“Lei Enkuadramentu Orsamentál sei substitui Lei Orsamentu no Jestaun Finanseira,” Prezidente Komisaun C, Deputada Maria Angélica Rangel, informa ba Agência TATOLI kinta ne’e.

Tanba ne’e, nia hatutan, Komisaun C mk sei tenta halo kalendáriu tentativa hodi aprezenta ba Prezidente Parlamentu Nasionál.

Nia parte seidauk lee proposta-lei ne’e maibé lei ne’e sei substitui LOGF.

“Objetivu hosi proposta-lei ne’e tanba LOGF ne’e komesa kedas UNTAET nia tempu. Ha’u hanoin iha lákuna balu tenke halo revizaun ba lei ne’e. Tanba ne’e, to’o ona tempu para VIII Governu halo revizaun ba lei ne’e,” Prezidente Komisaun Finansa Públika ne’e fundamenta.

Deputada Bankada FRETILIN ne’e hanoin katak sei hadi’a LOGF bazea kondisaun reál Timor-Leste nian. Nia argumenta, tempu ona hadi’a Lei númeru 13/2009 kona-ba LOGF.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here