Estudante Ensinu Sekundáriu Jerál Númeru 01 Baucau forma iha resintu eskola nian atu simu Prezidente Repúblika ho nia komitiva atu ba vizita sira-nia eskola. Imajen TATOLI/Osória Marques.

DILI, 02 fevereiru 2021(TATOLI)–Komisaun G ne’ebé trata asuntu Edukasaun, Juventude no Desportu iha Parlamentu Nasionál (PN) fó hanoin ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD), atu kria regra no kritéria própria ba estabelesimentu eskola foun iha territóriu nasionál.

“Komisaun rekomenda ba Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu, tenke iha regra no kritériu própria kona-ba estabelesimentu eskola sira iha territóriu. Ho ne’e estabelesimentu eskola foun tenke iha padraun nune’e labele prezudika esdudante no profesór sira,” Sekretária Meza Komisaun G, Deputada Gabriela Alves, ne’ebé akompaña hosi Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdiál de Sousa, aprezenta relatóriu fiskalizasaun ba Munisípiu Baucau iha plenária PN, segunda ne’e.

Tanba tuir Komisaun G ninia fiskalizasaun ba Munisípiu Baucau problema barak tebes iha eskola foun sira.

Komisaun G rekomenda ba MEJD atu hadi’a komunikasaun interna entre nasionál no munisípiu sira nune’e hotu-hotu kumpre desizaun ne’ebé hasai.

Tanba Komisaun G nota terrenu estabelesimentu eskola foun barak tebes maibé laiha padraun, entaun MEJD tenke hamosu regra no kritéria.

iha parte seluk, Komisaun G husu MEJD tenke iha fundu rezerva ba manutensaun no reabilitasaun urjente ba eskola ne’ebé aat, impaktu hosi dezastre naturál, nune’e labele kontinua husik eskola ho kondisaun aat.

Komisaun G deteta kondisaun hirak ne’e bainhira hala’o fiskalizasaun ba Esklola Bázika Sentrál Buibau, Eskola Sekundária Jerál Públika Dom Carlos Filipe Ximenes Belo no Eskola Bázika Filiál Daranafa, Quelicai, Munisípiu Baucau, iha loron 22 outubru 2020 liubá.

Iha fiskalizasaun ne’e deteta sala limitadu ba prosesu aprendizajen iha sala balu grave, biblioteka laiha, toilet ba alunu sira kondisaun ladi’ak no menus profesór.

Nune’e mós profesór ho idade avansada ka reforma, menus matéria didátiku no problema estatutu profesór kontratadu sira.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here