Imajen/Media PN.

DILI, 01 fevereiru 2021 (TATOLI)–Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN) liuhosi Komisaun G (Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania), husu Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) atu solusiona estatutu prpfesór kontratadu sira iha Munisípiu Bobonaro.

Notísia Relevante: MEJD sei rekruta profesór kontratadu 900-resin iha 2021

“Problema ne’ebé profesór kontratadu sira enfrenta ne’e tinan 10 ona. Profesór balun tama iha grupu ne’ebé hetan kontratu no balun la hetan kontratu. Komisaun rekomenda Governu atu rezolve destinu profesór kontratadu sira iha Munisípiu Bobonaro,” Sekretária Meza Komisaun G, Deputada Gabriela Alves, aprezenta relatóriu fiskalizasaun Munisípiu Bobonaro nian iha plenária, segunda ne’e.

Iha aprezentasaun relatóriu ne’e akomaña hosi Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdial de Sousa.

Deputada Gabriela Alves fundamenta profesór balun foin tama ho nível edukasaun lisensiatura hosi UNTL no hasai ona formasaun hosi INFORDEPE maibé sira-nia estatutu kontratadu.

Relatóriu fiskalizasaun Komisaun G nian hateten, edukasaun munisípiu tenke fó informasaun ne’ebé loos ba profesór kontratadu sira.

Vizita fiskalizasaun hosi Komisaun G ne’e hala’o iha loron 15 to’o 18 fulan-dezembru 2020 liubá, partisipa hosi profesór reklamante sira hamutuk na’in-21 hosi totál ema na’in-225.

“Husu atu halo jestaun ne’ebé di’ak no mós tau atensaun ba profesór sira-ne’ebé finaliza ona formasaun iha INFORDEPE,” relatóriu Komisaun G ne’e hateten.

Notísia Relevante: Governu sei fó solusaun ba profesór kontratadu sira

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here