Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál, Merício Juvinal dos Reis ‘Akara’. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão.

DILI, 28 janeiru 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Merício Juvenal dos Reis Akara husu ba públiku atu labele monu ba informasaun falsa (hoax) liga ho levantamentu fundu petrolíferu.

“Ha’u hakarak dehan de’it, espekulasaun ne’ebé mak durante la’o iha mídia sosiál, tanbasá seidauk halo levantamentu, osan bainhira mak mai, ka nasaun balun keta bandu ita atu foti ita-nia osan. Ha’u hakarak dehan katak ne’e espekulasaun polítika, ne’ebé mak hakarak aproveita situasaun halo konfuzaun iha ita-nia sidadaun nian leet,” Merício Akara dehan liuhusi nia entrevista iha programa Dili Demokrasi Forum iha  Palásiu Governu, kinta ne’e.

Nia esplika, kuandu Orsamentu Jerál Estadu Parlamentu aprova no Prezidente Repúblika promulga ona, ne’e kerdizer fó ona kompeténsia ba ezekutivu atu halo jestaun ba ida-ne’e. Tanba, tuir Lei Fundu Petrolíferu nian númeru 9/2005 ko’alia Governu mak responsável ba fundu petrolíferu globál.

Nia dehan, Governu sei halo pedidu hodi halo levantamentu fundu petrolíferu iha tempu badak. Parese fevereiru hanesan ne’e Governu  halo levantamentu.

“Ha’u husu públiku labele preokupa ho lia falsu sira-ne’e. Só atu dezakredita de’it ita-nia hanoin sira,” Akara sujere.

Eis Prezidente Konsellu Konsultivu Fundu Petrolíferu ne’e hateten, relasaun entre Governu Timor-Leste no Estadu Unidu Amérika la’o di’ak loos. Kuandu iha buat balun Amérika liuhosi sira-nia embaixada iha-ne’e sempre  komunika tanba ne’e laiha problema.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here