Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak. Imajen TATOLI/Egas Cristóvão.

DILI, 27 janeiru 2021 (TATOLI)–Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, husu timoroan hotu unidade no fó solidariedade hodi kombate surtu COVID-9.

Xefe Governu hateten, Governu esforsu ona atu kombate kazu COVID-19 tanba moras ne’e perigu ba nasaun no sosiedade nia vida.

Xefe Governu husu labele halo espekulasaun kona-ba surtu COVID-10 ne’e kontamina ho polítika maibé hanoin de’it moras ne’e labele hamate timoroan, ne’e mak importante liu.

“Atu kombate inimigu ne’e ita presiza hamutuk. Se ida ba dehan katak esforsu hirak ne’e nu’udar polítika, konserteza iha terrenu ema balun tuir no balun la tuir,” Xefe Governu, Taur Matan Ruak,  hato’o hanoin ne’e liuhosi diskusaun entensaun estadu emerjénsia da-sanulu, iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Xefe Governu fundamenta, naturalmente Governu mak asume responsabilidade no simu mós konsekuénsia bainhira timoroan ida mate.

“Maibé mate, mate ona. Tanba ne’e mak ita tenke hamutuk,” Xefe Governu  ne’e dehan. 

Primeiru Ministru VIII Governu Konstitusionál ne’e hateten, hahú hosi aplikasaun deklarasaun estadu emerjénsia dahuluk to’o oras ne’e tanba kontribuisaun hosi Parlamentu Nasionál, Governu no timoroan hotu-hotu.

Jornalista: Evaristo Soares Martins

Editór: Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here