Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira. Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 26 janeiru 2021 (TATOLI)–Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira hateten SEKOOP iha tempu badak sei asina akordu ho parte United Nation Capital Development Found (UNCDF)  iha área dezenvolvimentu kooperativa.

“Enkontru ohin ne’e tama iha deskusaun tékniku, atubele selebra kontratu ida entre UNCDF ho Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKOOP) atu dezenvolve tékniku foun ba dezenvolvimentu kooperativa,” Elizário ba jornalista sira iha Akait, Dili, tersa ne’e.

Governante ne’e esplika katak UNDCF sei apoia ba SEKOOP liuhosi kooperasaun iha área rua mak hanesan dezenvolvimentu teknolojia dijitalizasaun no formasaun ba estudu komparativu.

Elizário esplika katak dezenvolvimentu teknolojia ne’e mak SEKOOP ho UNCDF ko’alia kona-ba oinsá atu iha data server ida iha Timor.

Nia dehan, iha formasaun ba kategoria haat, dahuluk, oinsá atu opera no halo manutensaun ba server ne’e.

Daruak, oinsá atubele utiliza server. Datoluk, oinsá atu opera sistema ne’e no dahaat mak oinsá atu uza. Tanba ema balun sei uza de’it, ema balun bele halo manutensaun, bele halo operasaun, entaun tenke iha nivél idak idak nian.

“Iha ema balun bele halo programa interligasaun kooperativa ida ho kooperativa sira seluk, nune’e dezenvolvimentu kooperativa bele la’o di’ak liután, tuir sistema ne’ebé integradu,” Elizário informa.

Nia hateten, kona-ba akordu SEKOOP ho UNCDF ba dezenvolvimentu teknolojia sei iha faze  diskusaun tékniku, maibé kuandu konklui sei hahú ho asina memorandu entendimentu (MoU) ida hodi formaliza akordu ne’e rasik.

Jornalista: Natalino Costa

Editór: Xisto Freitas

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here